www.pongpansport.com: ขายลูกเปตอง OBUT Free Stats
 สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คุณสมบัติของนักกีฬาที่ดี

คุณสมบัติของนักกีฬาที่ดี

  สมรรถภาพ
- รู้จักวิธีการเล่นของตนเอง (ความถนัดในการเล่น)
 - รู้จุดอ่อน - จุดแข็งของตน - รู้จักวิธีปรับปรุงการเล่นของตนเองให้ดีขึ้น - ศึกษาคู่ต่อสู้

  โภชนาการ
- รับประทานอาหารถูกหลัก - ละเว้นยาเสพติดและอบายมุข - พักผ่อนร่างกายให้เพียงพอ 

ผู้ฝึกสอน
- เคารพและเชื่อฟังผู้ฝึกสอน - ขยันและตั้งใจฝึกซ้อม - มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา พร้อมรับการฝึกหนัก 

นักกีฬา
- มีความสามัคคีและรักเพื่อนพ้อง - คิดดี พูดดี ทำดี - มีสัมมาคารวะ
- มีเหตุผล รับฟังคำแนะนำของผู้อื่น - รู้จักตน
- มีความเสียสละ รักชื่อเสียงของประเทศชาติ - มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง

Tags : คุณสมบัติของนักกีฬาที่ดี กีฬาเปตอง การเล่นเปตอง

view