www.pongpansport.com: ขายลูกเปตอง OBUT Free Stats
 สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คุณสมบัติของนักกีฬาที่ดี

คุณสมบัติของนักกีฬาที่ดี

 ตนเอง
สมรรถภาพ
- รู้จักวิธีการเล่นของตนเอง   (ความถนัดในการเล่น)
 - รู้จุดอ่อน, จุดแข็งของตน
- รู้จักวิธีปรับปรุงการเล่นของตนเองให้ดีขึ้น, ศึกษาคู่ต่อสู้

  โภชนาการ

รับประทานอาหารถูกหลัก

      -      ละเว้นยาเสพติดและอบายมุข
-      พักผ่อนร่างกายให้เพียงพอ 

ผู้ฝึกสอน
- เคารพและเชื่อฟังผู้ฝึกสอน
- ขยันและตั้งใจฝึกซ้อม
- มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา พร้อมรับการฝึกหนัก 

นักกีฬา
- มีความสามัคคีและรักเพื่อนพ้อง
- คิดดี พูดดี ทำดี
- มีสัมมาคารวะ
- มีเหตุผล รับฟังคำแนะนำของผู้อื่น
- รู้จักตน
- มีความเสียสละ รักชื่อเสียงของประเทศชาติ
- มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง

Tags : คุณสมบัติของนักกีฬาที่ดี กีฬาเปตอง การเล่นเปตอง

view