www.pongpansport.com: ขายลูกเปตอง OBUT Free Stats
 สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แบบทดสอบการโยนลูกตีแบบเลียด

 แบบทดสอบการโยนลูกตี 

การโยนลูกตีแยกเป็น 3 ประเภท คือ

การโยนลูกตีแบบเลียด , การโยนลูกตีแบบสองจังหวะ , การโยนลูกตีแบบถึงตัว

การโยนลูกตีแบบเลียด   

การโยนลูกตีแบบเลียด หมายถึง การโยนลูกเปตองสัมผัสกับพื้นสนามเป็นลักษณะเส้นตรงราบไปกับพื้นแล้วไปสัมผัส
หรือกระทบลูกเปตองที่ได้กำหนดไว้ 

อุปกรณ์      

1. ลูกเปตอง จำนวน  9 ลูก   2. ลูกเป้า จำนวน 1 ลูก   3. ปูนขาว
จำนวน 1 ถุง  
4. เทปวัดระยะ จำนวน 1 ตลับ

วิธีดำ เนินการ 

1. เขียนวงกลมสำหรับตำแหน่งยืนโยน
มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 35-50 เซนติเมตร

2. วัดระยะจากเส้นรอบวงเข้าไปในสนามระยะ
7 เมตร วางลูกเปตองที่ตำแหน่ง  7  เมตร จำนวน 3 ตำแหน่ง

แต่ละตำแหน่งห่างกัน  30 เซนติเมตร

3. ผู้เข้ารับการทดสอบยืนในวงกลมเพื่อเตรียมโยนลูกตี
จำนวน  6 ลูก ให้ทดลองโยนได้
3 ลูก

4. เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบพร้อมแล้ว
ให้โยนลูกตี ตำแหน่งละ 2 ลูก ให้ครบทั้ง 3 ตำแหน่ง พร้อมกับจับเวลา ในการโยนลูกเปตองแต่ละลูกไม่เกิน 1 นาที ให้ทำการทดสอบ 6 ลูก

5. ผู้ทดสอบต้องบันทึกคะแนนทุกครั้ง
จนกว่าการโยนลูกตีจะครบ 6 ลูก

ข้อตกลงในการทดสอบ 

1. ผู้เข้ารับการทดสอบ โยนครั้งละหนึ่งคน
ไม่จำกัดตำแหน่งก่อนหลังแต่ต้องแจ้งลูกเปตองที่ต้องการโยน

ในแต่ละตำแหน่งต้องทำการโยน 2 ครั้ง

2. ผู้เข้ารับการทดสอบแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของมหาวิทยาลัยในการทดสอบทุกครั้ง

3. ก่อนทำการทดสอบให้นักกีฬาทำการอบอุ่นร่างกายก่อนทุกครั้ง

4. ลูกที่ได้คะแนน คือ ลูกที่โยนไปแล้วในแต่ละครั้งสัมผัสหรือกระทบกับลูกเปตองที่กำหนด
โดยลักษณะของลูกเปตองต้องเคลื่อนที่ราบไปกับพื้นสนามเริ่มตั้งแต่ลูกเปตองปล่อยออกจากมือถึงลูกเปตองที่กำหนด
ถือเป็น 1 คะแนน ซึ่งการโยนในแต่ละครั้งลูกเปตองอาจเคลื่อนไหวเล็กน้อย
ให้ถือเป็น 1 คะแนนเช่นกัน หากไม่กระทบกับลูกเปตองที่วางไว้ถือว่าไม่ได้คะแนน

5. ทดสอบในสนามดินและสภาพพื้นดินแห้ง

 

Tags : แบบทดสอบการโยนลูกตี การตีลูกเปตอง การโยนลูกเปตอง

view