www.pongpansport.com: ขายลูกเปตอง OBUT Free Stats
 สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประเภทการเล่นเปตอง

ประเภทการเล่นเปตอง
แบ่งประเภทการเล่นเป็น 3 ประเภท คือ
1. ประเภทเดี่ยว ใช้ลูกบูล 3 ลูก
2. ประเภทคู่ คู่ผสม ใช้ลูกบูลคนละ 3 ลูก
3. ประเภททีม ใช้ลูกบูลคนละ 2 ลูก

view