www.pongpansport.com: ขายลูกเปตอง OBUT Free Stats
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กติกาสากลของการแข่งขันกีฬาเปตอง

 

           กติกาสากลของการแข่งขันกีฬาเปตอง
The  official  rules  of  the  game  of  petanque

หลักการทั่วไป  (General  Rules)
 
ข้อที่  1  องค์ประกอบของทีม  ( Article 1 – Composition  of  teams )
   เปตองเป็นกีฬาที่แข่งขันกันโดยมี    ( Petanque  is  a  sport  in  which: )  
   ผู้เล่นทีมละ  3  คน  ( 3  players  play  against  3 players ) [TRIPLES] 
   นอกจากนี้ ยังสามารถทำการแข่งขันในรูปแบบดังต่อไปนี้ได้ด้วยเช่นกัน ( It can also be played by: )
  ผู้เล่นทีมละ  2  คน  ( 2  players  play  against  2 players ) [DOUBLES] 
  ผู้เล่นทีมละ  1  คน  ( 1  player  play  against  1 player ) [SINGLES] 
 ในทีม  3  คน  นักกีฬาแต่ละคนเล่นลูกเปตองได้คนละ 2 ลูก (In  triples  each  player uses  2  boules )
  ในทีม  2  คน  และทีม  1  คน  นักกีฬาเล่นลูกเปตองได้คนละ  3  ลูก       (In  doubles  and  in  singles  
 each  player  uese  3  boules)
  *****  ไม่อนุญาตให้มีการเล่นนอกเหนือจากรูปแบบดังกล่าวนี้  (No  other formula  is  Allowed. )
 
ข้อที่   2  ลักษณะของลูกเปตองที่ได้รับการรับรอง    (Article 2- Characteristics of approved boules)  
  การเล่นกีฬาเปตองนั้นจะต้องใช้ลูกเปตองที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ
  โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้  (Petanque  is  played  with  boules approved  by  the  F.I.P.J.P. 
  and which  conform  to  the  following  criteria :)
                   (1)  ทำจากโลหะ  (To be made of metal.)
                 (2)  มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง  7.05  ซม. (อย่างต่ำสุด) ถึง  8.00  ซม.  (อย่างสูงสุด) 
  (To have a diameter between 7.05cm (minimum) and 8.00cm (maximum).
                   (3)  มีน้ำหนักระหว่าง  650  กรัม  (อย่างต่ำสุด) ถึง  800  กรัม (อย่างสูงสุด)  และเครื่องหมาย
  การค้าของผู้ผลิต และน้ำหนัก ของลูกเปตองจะต้องประทับลงบนลูกเปตอง และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน. 
  ( To have a weight between 650 grams (minimum) and 800 grams (maximum). 
  The trade mark of the manufacturer and the weight must be engraved on the boules 
  and must always be legible).
           อนึ่ง การแข่งขันสำหรับยุวชนอายุไม่เกิน 11 ปี อาจจะอนุญาตให้ใช้ลูกเปตองที่มีน้ำหนัก 600 กรัม 
  และเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มม.ซึ่งผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองได้ (For competitions reserved for players 
  who are 11 years of age or less, they may use boules that weigh 600 grams and 
  are 65 mm in diameter provided that they are made under one of the approved labels.)
                   (4)  ห้ามมิให้ถ่วงลูกเปตองด้วยตะกั่วหรือทรายโดยกฎทั่วไปลูกเปตองจะถูกห้ามปรับเปลี่ยนแปรสภาพหรือดัดแปลง  
  หลังจากที่บริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองได้ผลิตออกมา ( They must not be lead or sand filled. As a general rule, 
  the boules must not be tampered with in any way, nor altered or modified after machining 
  by the approved manufacturer) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ห้ามกระทำการดัดแปลงเพื่อประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความแข็งของ
  ลูกเปตอง ซึ่งถูกผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองแล้ว (Importantly, re-tempering of the boules in order to modify 
  the hardness applied by the manufacturer is forbidden) แต่อย่างไรก็ตาม  ชื่อของผู้เล่น  (เจ้าของลูกเปตอง)
  ชื่อย่อ , สัญลักษณ์ หรือคุณสมบัติของผู้ผลิต สามารถสลักลงบนลูกเปตองได้ (However, the player's name and forename 
  (or initials) may be engraved on them, as well as various logos, initials and acronyms, 
  conforming to the manufacturer's specification)
 

  ข้อที่  2 ก.  บทลงโทษสำหรับลูกเปตองที่ไม่ได้มาตรฐาน    (Article 2a – Penalties  for irregular boules)
           ผู้เล่นที่ละเมิดฝ่าฝืนกติกาข้อย่อยที่  (4)  ของกติกาข้อที่  2   (ว่าด้วยเรื่องการถ่วงหรือดัดแปลง    ลูกเปตอง) 
  จะต้องถูกปรับให้ออกจากการแข่งขันทันทีทั้งทีม (Any player guilty of breaking the above condition (4) 
  is immediately disqualified from the competition together with his or her partners.)
  ถ้าลูกเปตองไม่ได้ถูกดัดแปลง  แต่สึกกร่อนจากการใช้งาน  หรือบกพร่องมาจากระบบการผลิต  หรือเป็นลูกเปตองที่ไม่ผ่าน
  การตรวจสอบมาตรฐานและไม่ได้เป็นไปตามข้อ (1),(2), และ (3)  ของกติกาข้อ 2   ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ผู้เล่นจะต้อง
  เปลี่ยนลูกเปตองชุดนั้น ( If a boule is not "tampered with" but worn, or of defective  manufacture, 
  does not pass the official examination successfully, or does not comply with the norms 
  set out in paragraphs (1),(2) and (3) above, the player must change it. He or she may 
  also change the  set.)
  การประท้วงในเรื่องลักษณะของลูกเปตองตามข้อ (1),(2) และ (3)  โดยผู้เล่นทีมใดก็ตามจะต้องกระทำก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น  
  ผู้เล่นทั้งหมดจะต้องรับประกันลูกเปตองของตนเองว่า  ถูกต้องตามลักษณะมาตรฐานข้างต้น (Complaints relating to 
  these three paragraphs and  made by players are admissible only  before the start of 
  the game. It is in the interests of the players, therefore, to ensure that their boules and 
  those of their opponents comply with the above rules.) 
  ส่วนการประท้วงตามข้อ (4)  (ว่าด้วยการถ่วงหรือดัดแปลงลูกเปตอง)  อาจกระทำได้ตลอดเวลาในระหว่างการแข่งขัน แต่ต้อง
  กระทำระหว่างการเล่นแต่ละเที่ยว  อย่างไรก็ตามถ้าการเล่นในเที่ยวที่ 3 เริ่มขึ้น  หากมีการประท้วงเรื่องลูกเปตองของคู่แข่งขัน  
  และเมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าลูกเปตองนั้นไม่ผิดปกติแต่อย่างใด ทีมของผู้เล่นที่ทำการประท้วงจะต้องถูกปรับ  3  คะแนนให้แก่
  ทีมคู่แข่งขัน (Complaints relating to (4) are admissible at any time during the game, 
  but they must be made between ends. However, from the third end onwards, if a complaint 
  made about the boules of an opponent is proved to be unfounded, 3 points will be added 
  to the score of the opponent.)
  กรรมการผู้ตัดสินสามารถขอตรวจสอบลูกเปตองของผู้เล่นได้ตลอดเวลา (The Umpire or the Jury may, at any time,  
  require examination of  the boules of one or several players.)
 
ข้อที่  3  ลูกเป้าที่ถูกต้องตามมาตรฐาน    ( Article 3 - Approved jacks)
              ลูกเป้าต้องทำจากไม้ หรือวัสดุสังเคราะห์ซึ่งมีเครื่องหมายของผู้ผลิต  และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ 
  ( Jacks are made of wood, or of synthetic material bearing the manufacturer’s mark and having 
  obtained the F.I.P.J.P’s approval in line with the precise specification relating to the required 
  standards.)
              เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกเป้าต้องมีขนาด 30 มิลลิเมตร (สามารถเพิ่มหรือลดได้ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร)  
  (Their diameter must be 30 mm (tolerance: or – 1 mm)) 
            การทาสีลูกเป้าเป็นสีใดๆก็ตาม อนุญาตให้กระทำได้ แต่ลูกเป้านั้นจะต้องไม่เป็นวัสดุที่มีปฎิกิริยากับแม่เหล็ก 
  (Painted jacks  are authorized, but at no time must the jack be capable of  being picked  up 
 with magnet )
ข้อที่  4  ใบอนุญาต   (Article 4 - Licences)
              ก่อนเริ่มการแข่งขันผู้เล่นแต่ละคนจะต้องนำใบอนุญาตมาแสดง และ/หรือ ต้องนำมาแสดงเมื่อ กรรมการ หรือคู่แข่งขันขอตรวจสอบ  
  รวมทั้งอาจจะต้องนำมาแสดงหรือเก็บไว้ ณ ที่กองอำนวยการการแข่งขัน(Before the start of a competition, each player 
  must present his or her licence. He or she must also present it after any request by the Umpire, 
  or by an opponent, unless it has been retained at the Control Table.) 
                            การเล่น ( Play )
 
 ข้อที่  5  ข้อกำหนดเรื่องสนาม    (Article 5 – Terrain  rules )
                    กีฬาเปตองเล่นกันบนพื้นสนามทั่วไป  อย่างไรก็ตาม โดยการกำหนดของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ตัดสิน 
 นักกีฬาอาจจะถูกกำหนดให้กระทำการแข่งขันในสนามที่ถูกกำหนดขอบเขต  ในกรณีนี้สนามที่ถูกกำหนด ถ้าเป็นการแข่งขันระดับชาติ 
 และระดับนานาชาติ  ขนาดของสนามจะต้องมีความยาว 15  เมตร  และกว้าง 4  เมตร เป็นอย่างน้อย 
  ( Pétanque is played on any terrain. However, by a decision of the Organising Committee 
 or the Umpire, the teams may be asked to play on a marked terrain. In this case, the latter must, 
 for National Championships and International Competitions, have the following minimum 
 dimensions: 15m long x 4m. wide.)
              สำหรับการแข่งขันระดับอื่น ๆ สหพันธ์ (ผู้จัดการแข่งขัน)อาจอนุญาตให้ลดขนาดของสนามลง แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
 12  ม. x 3  ม.(For other competitions the Federations may permit variations relative to these 
 minima, subject to their dimensions not being below 12m. x 3m.)
              ในกรณีที่สนามแข่งขันสองสนามอยู่ติดกันโดยมีเส้นหัวสนามของสนามหนึ่ง และท้ายสนามของอีกสนามหนึ่งร่วมกันอยู่ 
 เส้นที่ใช้ร่วมกันนี้ให้ถือว่าเป็นเส้นฟาวล์ ( When playing areas are placed end to end, the end lines of the lanes, 
 which are common to both playing areas, are classed as dead ball lines. )
               ถ้ารอบบริเวณสนามนั้นถูกกั้นด้วยเครื่องกั้นที่มีความแข็งเครื่องกั้นนี้จะต้องอยู่นอกเส้นขอบสนามอย่างน้อย 1 เมตร 
 (When the terrains of play are enclosed by barriers, these must be a minimum distance             
 1 meter from the exterior line of the playing area.)
               การแข่งขันกำหนดให้ใช้  13  คะแนน  แต่ถ้าเป็นการแข่งขันระบบแบ่งสาย  และการแข่งขันรอบคัดเลือกอาจใช้การแข่งขัน  
 11  คะแนนก็ได้ ( Games are played up to 13 points, with the possibility of leagues and qualifying 
 heats being played to 11 points.)
             ในการแข่งขันบางครั้งผู้จัดการแข่งขันสามารถกำหนดระยะเวลาของเกมส์การแข่งขันได้ ( Certain competitions can 
 be organized with time limited games.)
 
ข้อที่  6  กฎข้อบังคับในเรื่องวงกลม         (Article 6 –Start of play -  Rules regarding the circle)
              ผู้เล่นจะต้องโยนเหรียญเพื่อเสี่ยงทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายเลือกสนาม และเป็นฝ่ายเริ่มโยนลูกเป้า (The players must 
 toss up to decide which team will choose the terrain and be the first to throw the jack.)
              ถ้าหากสนามแข่งขันถูกกำหนดไว้แล้วโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ก็จะต้องเริ่มโยนลูกเป้าในสนามที่กำหนดไว้นั้น  
 ทีมที่เข้าแข่งขันไม่สามารถไปเล่นในสนามอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ       ผู้ตัดสินได้ (If the terrain has been 
 designated by the organizers, the jack must be thrown on that terrain. The team  concerned 
 must not go to a different terrain without the Umpire's permission.)
              ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งของทีมที่ชนะการเสี่ยงทายเป็นผู้เลือกจุดเริ่มเล่น  และวาดวงกลมที่มีขนาดใหญ่พอที่ผู้เล่นสามารถเข้าไป
 ยืนได้เต็มฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  แต่อย่างไรก็ตาม  วงกลมที่ถูกวาดขึ้นมานี้ วัดแล้วจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  35  ซม.  
 หรือไม่มากกว่า  50  ซม.  (Any member of the team winning the toss chooses the starting point and 
 draws or place a circle on the ground such that the feet of each  player can fit entirely inside. 
 However, a drawn circle may mot measure less  than 35cm. or more than 50cm. in diameter. )
            ในกรณีที่ใช้วงกลมสำเร็จรูปเป็นอุปกรณ์การแข่งขัน วงกลมนี้จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม.โดยวัดที่เส้นขอบในของวงกลม 
 (Where a prefabricated circle is used, it must have an internal diameter of 50cms. (tolerance: 
 + or – 2 mm).
                 การใช้วงกลมสำเร็จรูปนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดซึ่งจะจัดเตรียมอุปกรณ์นั้น  (Use of the prefabricated 
 circles is by the decision of the organizer who must supply than.)                
               วงกลมที่ถูกต้องสำหรับการโยนลูกเป้าตามสิทธิ  3  ครั้งที่อนุญาตในกติกา จะต้องถูกวาดขึ้นมา หรือวางอยู่ห่างจาก
 สิ่งกีดขวางใด ๆ  อย่างน้อย  1  เมตร  แต่สำหรับการแข่งขันในระบบสนามเปิดนอกเหนือจากที่กล่าวแล้ววงกลมต้องอยู่ห่างจากวงกลม
 อื่น ๆ ที่กำลังแข่งขันอยู่เช่นกัน  อย่างน้อย  2  เมตร   ( The circle, valid for the three consecutive throws allowed 
 to the team, must be drawn or placed at least a meter from any obstacle,  for competitions on 
 open terrains, at least 2 meters from another throwing circle in use)
              ทีมซึ่งโยนลูกเป้าจะต้องลบวงกลมอื่นๆที่ไม่ได้ใช้แล้วที่อยู่ใกล้วงกลมที่กำลังจะใช้แข่งขันออกให้หมด (The team that is 
 going to throws the jack must erase all throwing circles near the one it is going to use.)
              พื้นที่ภายในวงกลมอาจสามารถถูกปรับให้เรียบระหว่างการเล่นในเที่ยวนั้นได้ แต่จะต้องถูกกลบกลับให้ดีดังเดิมเมื่อการเล่นเที่ยวนั้น
 จบลง  (The interior of  the circle can be completely cleared of grit/pebbles etc. during the end but 
 must be put back in good order when the end is over.)
              วงกลม (ทั้งวงเก่า และที่กำลังใช้อยู่ ) จะไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับการแข่งขัน  (The circle is not considered 
 to be an out of bounds area.)
              เท้าทั้งสองข้างของผู้เล่นที่จะโยนลูก  ต้องอยู่ในวงกลม  โดยห้ามสัมผัส (เหยียบ) เส้นรอบวง  และเท้าของผู้ที่โยนลูกจะต้อง
 ไม่ออกนอกวงกลมหรือยกขึ้นจากพื้น  ก่อนที่ลูกเปตองที่โยนไปจะตกสัมผัสพื้นสนาม  และห้ามอวัยวะส่วนอื่นใดของร่างกายผู้โยนลูกแตะถูก
 พื้นที่นอกวงกลม ยกเว้นคนพิการในขาส่วนล่างเท่านั้นที่อนุญาตให้วางเท้าข้างเดียวในวงกลมได้    (The players feet must be 
 entirely on the inside of the circle, not encroach on its perimeter and they must not leave it or 
 be lifted completely off the ground until the thrown boule has touched the ground. No  part of 
 the body may touch the ground outside the circle. As an exception, those who are disabled in 
 a lower limb are authorised to place only one foot inside the circle.)
              สำหรับนักกีฬาผู้ซึ่งต้องนั่งโยนจากรถเก้าอี้ล้อ อย่างน้อยวงล้อด้านหนึ่งของรถ ( ด้านเดียวกับแขนที่ใช้โยนลูก) จะต้องอยู่ในวงกลม  
 (For players throwing from a wheelchair, at least one wheel [ that on the side of the throwing arm ] 
 must rest inside the circle.)
              ผู้เล่นที่เป็นผู้โยนลูกเป้า ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่โยนลูกเปตองลูกแรกเสมอไป(The throwing of the jack by one 
 member of the team does not imply that he or she is obliged to be the first to play.)
 
ข้อที่  7  ระยะที่ถูกต้องของการโยนลูกเป้า    (Article 7 - Valid distances for the thrown jack.)
              การโยนลูกเป้าที่ถูกต้องตามกติกา  ต้องเป็นไปตามลักษณะดังต่อไปนี้     (For the thrown jack to be valid, 
 the following conditions apply:) 
       (1) ระยะห่างจากลูกเป้าถึงเส้นรอบวงด้านในที่ใกล้ที่สุดของวงกลมจะต้องอยู่ระหว่าง (That the distance separating 
 it from  the internal edge of the circle must be between:)
            4 – 8 เมตร  สำหรับเด็กเล็ก   (  4ms. min. and 8ms. max. for Minors.)
          5 – 9 เมตร  สำหรับยุวชน    (  5ms. min. and 9ms. max. for  Cadets.)
          6 – 10 เมตร  สำหรับเยาวชน และผู้ใหญ่ ( 6ms. min. and 10ms. max. for  Juniors and Seniors.)
       (2) วงกลมสำหรับโยนลูกเป้าจะต้องอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวางใด ๆ  อย่างน้อย 1  เมตร (That the throwing circle 
 must be a minimum of 1m. from any obstacle.)
            (3)  ตำแหน่งของลูกเป้าที่ถูกโยนออกไป จะต้องวางอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวางใด ๆ และเส้นฟาวล์ด้านที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย  
 1  เมตร  (That the jack must be a minimum  of 1m. from any obstacle and from the nearest
  boundary  of an out- of- bounds area.)
           (4)  ลูกเป้าที่ถูกโยนออกไปจะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากวงกลม  เมื่อผู้เล่นเข้าไปยืนอยู่ในวงกลมทั้ง  2  เท้า  
 และยืนตรงขึ้นเต็มตัว  ในกรณีที่มีการประท้วงในเรื่องนี้  กรรมการผู้ตัดสิน จะเป็นผู้ที่สามารถชี้ขาดได้ว่าลูกเป้านั้นมองเห็นหรือไม่  
 และถ้าตัดสินแล้วก็จะไม่สามารถอุทธรณ์ใด ๆ ได้อีก (That the jack must be visible to the player whose feet are 
 placed astride the extreme limits of the interior of the circle and whose body is absolutely  upright. 
 In case of dispute on this point, the Umpire decides, without appeal, if the jack is visible.)
       ในการโยนลูกเป้าในเที่ยวต่อไป  ลูกเป้าจะต้องถูกโยนจากวงกลมที่ถูกขีดครอบตำแหน่งสุดท้ายของลูกเป้าในเที่ยวที่ผ่านมา  
 ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ (At the following end the jack is thrown from a circle drawn  or places around 
 the point where it finished at the previous end, except in the following cases:)
        (1) วงกลมรอบลูกเป้าตำแหน่งสุดท้ายนั้น อยู่ห่างจากอุปสรรคสิ่งกีดขวางใด ๆ น้อยกว่า 1 เมตร  (The circle would be 
 less than 1m. from an obstacle.)
       (2) จากตำแหน่งสุดท้ายของลูกเป้านั้นผู้เล่นไม่สามารถโยนลูกเป้าได้ทุกระยะตามที่กำหนดไว้ในกติกา ข้อที่ 7 
  (The throwing of the jack could not be made to all regulation distances.)
              ในกรณีที่ 1 จะต้องย้ายที่ขีดวงกลม ให้ได้ระยะห่างจากสิ่งกีดขวาง และ/หรือเส้นฟาวล์ ตามที่กำหนดไว้ในกติกา   
 (In the first case the player draws or places the circle at the regulation distance from the obstacle.
              ในกรณีที่ 2  ผู้เล่นอาจจะถอยหลังตรงกับแนวการเล่นเที่ยวที่แล้ว (แนวที่เป็นเส้นตรงจากวงกลมของเที่ยวที่แล้วโดยลากผ่าน
 จุดสุดท้ายของลูกเป้า) จนกว่าผู้เล่นจะสามารถโยนลูกเป้าได้ถึงระยะไกลสุดของระยะลูกเป้าตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ(1) ของกติกาข้อ 7  
 และเมื่อถอยจนโยนระยะไกลสุดได้แล้วจะไม่สามารถถอยได้อีกต่อไป  การถอยในกรณีนี้จะอนุญาตให้กระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นต้องการโยน
 ลูกเป้าระยะไกลสุดแต่ไม่สามารถกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นทิศทางใดก็ตาม   (In the second case, the player may step back, 
 in line with the previous end's play, without exceeding the maximum distance authorized for 
 the throwing of the jack.   This opportunity is offered only if the jack cannot be thrown to 
 the maximum distance in any other direction.)
                ถ้าภายหลังการโยนลูกเป้าโดยทีมเดียวกันไปแล้วสามครั้ง แต่ลูกเป้ายังไม่ถูกต้องตามที่กติกากำหนด  จะต้องเปลี่ยนให้ทีม
 คู่ต่อสู้เป็นฝ่ายโยนบ้างโดยมีสิทธิโยนได้สามครั้งเช่นกัน และมีสิทธิที่จะย้ายวงกลมถอยหลังได้ตามที่กติกากำหนดไว้ข้างต้น และในกรณีนี้ 
 วงกลมที่ถูกย้ายมานี้จะไม่สามารถย้ายได้อีก  แม้ว่าทีมคู่ต่อสู้จะโยนลูกเป้าไม่ได้ดีตามกติกาทั้งสามครั้งก็ตาม (If after three 
 consecutive throws by the same team, the jack has not been thrown in accordance with the rules 
 defined above, it is passed back to the opposing team who also has the right to three tries and 
 who may move the circle back as described in the preceding paragraph. In this case, the circle 
 may not be changed if this team does not succeed in its three throws.)
                   ระยะเวลาของการโยนลูกเป้า 3 ครั้ง นั้นสูงสุดต้องไม่เกิน 1 นาที ( The maximum amount of time to 
 accomplish these 3 tries is one minute.)
                   อย่างไรก็ตาม  ทีมที่โยนลูกเป้าเสีย ทั้งสามครั้งแรก  ยังคงเป็นทีมที่มีสิทธิในการโยนลูกเปตองลูกแรกอยู่  
 (In any case, the team who lost the jack after the first three tries maintains the right to play 
 the first boule.)
 
ข้อที่  8  การโยนลูกเป้าที่ถูกกติกา   (Article 8 - For the thrown jack to be valid)
                   ลูกเป้าที่ถูกโยนออกไป ถูกทำให้หยุดโดยกรรมการผู้ตัดสิน ผู้เล่น ผู้ชม สัตว์ หรือวัตถุ เคลื่อนไหวอื่นๆ  ถือว่าเป็นลูกเสีย  
 และต้องถูกนำมาโยนใหม่โดยไม่นับรวมในสิทธิการโยนสามครั้ง  ของทีมหรือผู้เล่นที่ได้สิทธิเป็นผู้โยนลูกเป้า  (If the thrown jack 
 is stopped by the Umpire, a player, a spectator, an animal or any moving object, it is not valid 
 and must be thrown again without being included in the three throws to which the team  
 or the player is entitled.)
                    ภายหลังจากการโยนลูกเป้า และลูกเปตองลูกแรกไปแล้ว ทีมคู่แข่งยังมีสิทธิขอตรวจสอบความถูกต้องตามกติกาของ
 ตำแหน่งลูกเป้า  และหากการประท้วงนั้นเป็นผล จะต้องให้มีการโยนลูกเป้า และลูกเปตองลูกแรกใหม่   (If after the throwing 
 of the jack, a first boule is played, the opponent still has the right to contest the validity of it's 
 position. If the objection is recognized as valid, the jack is thrown again and the boule replayed.)
                   สำหรับการที่จะนำลูกเป้ามาโยนใหม่นั้น  ทั้งสองทีมจะต้องมีความเห็นพ้องว่าตำแหน่งของลูกเป้านั้นไม่ถูกต้องตามกติกา 
 หรือกรรมการผู้ตัดสินต้องเป็นผู้ตัดสินออกมา  ทีมใดที่กระทำขัดแย้งกับกติกาข้อนี้จะเสียสิทธิในการโยนลูกเป้า  (For the jack to be 
 thrown  again both teams must have recognised that the throw was not valid or the Umpire must 
 have decided it to be so. If any team proceeds differently, it loses the benefit of the throwing 
 of the jack.)
                   ถ้าทีมคู่แข่งได้โยนลูกเปตองไปแล้วหนึ่งลูกเช่นกัน  ตำแหน่งลูกเป้าลูกนั้นถือว่าถูกต้อง ไม่มีสิทธิประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น 
 (If the opponent has also played a boule, the jack is definitely deemed valid and no objection
  is admissible.)
 
ข้อที่  9  ลูกเป้าที่เป็นลูกเสีย    (Article 9 – Dead  jack during an end )
                   ลูกเป้าที่ถือว่าเป็นลูกเสียตามกติกา มีหกกรณีดังต่อไปนี้(The jack is dead in the following six cases:)
                  (1)  เมื่อลูกเป้าถูกทำให้เคลื่อนออกนอกพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสนามแข่งขัน ถึงแม้ว่าลูกเป้านั้นจะกลิ้งกลับมาในสนาม
 อีกหรือไม่ก็ตาม  ก็ถือว่าเป็นลูกเสีย  ลูกเป้าที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดทับอยู่บนเส้นขอบสนามแข่งขัน(หรือเส้นฟาวล์)ให้ถือว่าเป็นลูกดี  
 จะเป็นลูกเสียก็ต่อเมื่อได้ข้ามเส้นออกไปแล้วทั้งลูก  ลูกเป้าจะเป็นลูกดี หรือเสียให้พิจารณาจากการมองจากด้านบนโดยตรง 
 และหลุมที่มีน้ำขัง (แม้ว่าจะอยู่ในสนามก็ตาม)ซึ่งถ้าลูกเป้าที่ตกไปอยู่ สามารถลอยไปมาได้ ให้ถือว่าหลุมนั้นเป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับ
 การแข่งขัน (When the jack is displaced into an out- of- bounds area, even if it comes back onto 
 the authorised playing area. A jack straddling the boundary of an authorised terrain is valid. 
 It becomes dead only after having completely crossed the boundary of the authorized terrain 
 or the dead ball line, that is to say, when it lies entirely beyond the boundary when viewed from 
 directly above. A puddle on which a jack floats freely is considered to be out of bounds area. )
                   (2)   แม้ว่ายังคงอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสนามแข่งขัน แต่ลูกเป้าที่ถูกทำให้เคลื่อนที่ไป  ไม่สามารถมองเห็นได้
 จากวงกลมตามที่กำหนดไว้ในกติกาข้อที่ 7  ก็ถือว่าเป็นลูกเสีย  อย่างไรก็ตามลูกเป้าที่ถูกบดบังโดยลูกเปตองยังไม่ถือว่าเป็นลูกเสีย 
 กรรมการผู้ตัดสินมีอำนาจที่จะเคลื่อนย้ายลูกเปตองนั้นชั่วคราว เพื่อช่วยในการตัดสินว่าลูกเป้านั้นสามารถมองเห็นหรือไม่ ( When, still 
 on the authorised  terrain, the moved jack is not visible from the circle, as defined in Article 7. 
 However, a jack masked by a boule is not dead. The Umpire is authorized to temporarily 
 remove a boule to declare whether the jack is visible.)
                     (3)  เมื่อลูกเป้าถูกทำให้เคลื่อนที่ไปเกินกว่า  20  เมตร  สำหรับเยาวชน และผู้ใหญ่ หรือเกินกว่า  15  เมตร  
 สำหรับเด็กเล็ก และยุวชน  หรือน้อยกว่า  3  เมตร จากวงที่ใช้โยนลูก (When the jack is displaced to more than 
 20 metres( for Juniors and Seniors)  or 15 metres ( for Cadets and Minors) or less than 3 
 metres from the throwing circle)
                     (4) การแข่งขันในสนามที่มีการกำหนดขอบเขตของสนามแข่งขัน ลูกเป้าเคลื่อนที่ข้ามไปยังสนามด้านข้างเคียง
 มากกว่าหนึ่งสนาม ให้ถือว่าเป็นลูกเสีย (When on marked out playing areas, the jack crosses more one lane 
 immediately to the side of the lane in use and when it crosses the end line of the lane.)
                           (4a)  ในการแข่งขันที่กำหนดระยะเวลา ขอบเขต เมื่อลูกเป้าเคลื่อนข้ามผ่านเส้นสนามที่กำหนดให้ถือว่าเป็นลูกเสีย 
 ( In timed games on a “marked” terrain, the  jack crosses the line marking the designated lane.) 
           (5) เมื่อลูกเป้าถูกทำให้เคลื่อนที่ไป   ไม่สามารถค้นหาพบได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้สำหรับการค้นหา 5 นาที 
 (When the displaced jack cannot be found, the search time being limited to 5 minutes.)
           (6)  เมื่อมีพื้นที่ต้องห้ามคั่นอยู่ระหว่างลูกเป้าและวงกลมที่โยนลูกเป้าให้ถือว่าเป็นลูกเสีย  (When an 
 out-of-bounds area is situated between the jack and the throwing circle.)
 
ข้อที่  10  การเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง       (Article 10 - Displacement of obstacles )
                ห้ามผู้เล่นทำการกด เหยียบ เคลื่อนย้าย หรือทุบปรับสิ่งกีดขวางใด ๆ ก็ตามในสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตาม
 อนุญาตให้ผู้เล่นที่จะเป็นผู้โยนลูกเป้า มีสิทธิทดสอบจุดตกด้วยการใช้ลูกเปตองลูกหนึ่งเคาะพื้นสนามได้ไม่เกิน  3  ครั้ง และนอกเหนือจากนี้
 ยังอนุญาตให้ผู้เล่นซึ่งเป็นผู้โยนลูกเปตองลูกต่อไป หรือเพื่อนร่วมทีมของผู้เล่นผู้นั้นกลบหลุมซึ่งเกิดจากการโยนเปตองลูกสุดท้าย   
 (It is strictly forbidden for  players to press down, displace or crush any obstacle whatever on 
 the playing area. However, the player about to throw the jack is authorised to test a landing point 
 with one of his or her boules by tapping the ground no more than three times. Furthermore, 
 the player who is about to play, or one of his partners, may fill in the hole which would have been 
 made by one boule played previously.)
                   ผู้เล่นที่ฝ่าฝืนกติกาข้อนี้  จะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้ในกติกาข้อ 34   (For non- observation of the rules 
 above, the players incur the penalties outlined in Article 34 “Discipline” )
                                   
ข้อที่  10 ก การเปลี่ยนลูกเป้า หรือลูกเปตอง       (Article 10 a - Changing of jack or boule)
                   ห้ามไม่ให้ผู้เล่นเปลี่ยนลูกเป้า หรือลูกเปตองในขณะทำการแข่งขัน  ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ (Players are forbidden 
 to change the jack or a boule during a game except in the following cases:)
                (1)  ลูก(เป้า/เปตอง)ลูกหนึ่งหรือหลายๆ ลูก หายและไม่สามารถค้นหาพบ  หลังจากการค้นหาภายในระยะเวลาที่กำหนด
 ให้  5 นาที  (The one or the other cannot be found, the search time being limited to 5 minutes.)
                   (2) ในกรณีที่ลูก (เป้า/เปตอง)ลูกหนึ่งหรือหลายๆลูกเกิดแตก ในกรณีนี้ชิ้นส่วนชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นชิ้นที่กำหนดจุดของลูก 
 (เป้า/เปตอง)  และหากมีลูกเปตองที่ยังไม่ได้โยนเหลืออยู่ให้นำลูกเปตองหรือลูกเป้าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันหรือใกล้เคียงกันกับ
 ลูกที่แตกนั้นมาวางแทนที่ทันที  หรือภายหลังการวัดตัดสินชี้ขาดในกรณีที่จำเป็น และในการเล่นในเที่ยวต่อไป  ผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง 
 (กับลูกที่แตก) สามารถเปลี่ยนลูกชุดใหม่ได้ทั้งชุด ( The one or the other is broken: in this case  the largest 
 part is taken into consideration. If boules remain to be played, the aforementioned is immediately 
 replaced, after measuring, if necessary, by the boule or a jack of identical or similar diameter. 
 At the next end the player concerned can take a new complete  set .)
 
                              ลูกเป้า  [JACK]
ข้อที่  11  ลูกเป้าที่ถูกบดบัง  หรือถูกทำให้เคลื่อนที่ไป     (Article 11 - Jack masked or displaced)
                   ในระหว่างการเล่นเที่ยวใดก็ตาม ถ้าลูกเป้าถูกบดบังโดยบังเอิญโดยใบไม้หรือเศษกระดาษ ให้นำออกไปได้  (If, during 
 an end, a leaf or a piece of paper accidentally masks the jack these objects are removed.)
                   ถ้าลูกเป้าที่หยุดนิ่งแล้ว  ถูกทำให้เคลื่อนที่โดยสาเหตุของแรงลม หรือความลาดเอียงของสนาม เป็นต้น ให้นำลูกเป้า
 กลับมาวางไว้ที่เดิมได้ เฉพาะในกรณีที่ได้มีการทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งเดิมของลูกเป้าไว้   (If the stationary jack is 
 displaced, by reason of the wind or the slope of the terrain for example, it is put back in 
 its original place, on condition that it had been marked.)
                   ให้ใช้หลักปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น ถ้าลูกเป้าถูกทำให้เคลื่อนที่โดยอุบัติเหตุจากกรรมการ  ผู้ตัดสิน ผู้เล่น ผู้ชม 
 ลูกเปตองหรือลูกเป้าที่มาจากสนามอื่น ๆ  สัตว์หรือวัตถุเคลื่อนไหวใด ๆ ก็ตาม     (The same applies if the jack is 
 accidentally displaced by the Umpire, a player, a spectator, a boule or jack coming from 
 another game, an animal or any moving object.)
                 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งใด ๆ ผู้เล่นจะต้องทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งลูกเป้าทุกครั้ง  การประท้วงที่เกี่ยวกับลูกเปตอง
 หรือลูกเป้าที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งไว้  ไม่สามารถกระทำได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (To avoid any argument, 
 the players must mark the jack's position. No claim can be accepted regarding boules or jack 
 whose positions have not been marked.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                ถ้าลูกเป้าถูกทำให้เคลื่อนที่โดยลูกเปตองที่เล่นอยู่ในสนามเดียวกันให้ถือว่าเป็นลูกดี   (If the jack is moved 
 by a boule played in this game it is valid.)
                    
ข้อที่  12 ลูกเป้าถูกทำให้เคลื่อนที่ไปยังสนามอื่น      ( Article 12 – Jack moved  into  another  game)
                   ระหว่างการเล่น ลูกเป้าถูกทำให้เคลื่อนที่ไปยังสนามอื่นที่กำลังแข่งขันอยู่  ไม่ว่าจะเป็นสนามที่มีการกำหนดขอบเขต 
 หรือสนามเปิดก็ตาม  ลูกเป้านั้นยังถือว่าดีอยู่ ยกเว้นลูกเป้าที่เข้าลักษณะที่กำหนดไว้ในกติกาข้อที่  9  (If, during an end, 
 the jack is displaced onto another terrain of play, marked out or not , the jack is valid subject 
 to the conditions outlined in Article 9.)
                   ผู้เล่นซึ่งจะต้องเล่นกับลูกเป้าที่เคลื่อนที่ไปอยู่นกันู่ซึ่งจะต้อสนามอื่นที่กำลังแข่งขันอยู่เช่นกันจะต้องรอคอยเพื่อให้ผู้เล่น
 ในสนามนั้นจบการเล่นในเที่ยวนั้นก่อน แล้วจึงเล่นเพื่อให้จบการเล่นเที่ยวของตนเอง  ( The players using this jack will wait, 
 if there is room, for the players in the other game to complete  their end, before completing 
 their own.)
                   ผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับลูกเป้าในกรณีข้างต้น  จะต้องแสดงถึงความอดทนและสงบในการรอคอย (The players 
 concerned by the application of this rule must show patience and courtesy.)
                   และการเล่นในเที่ยวต่อไป  คู่แข่งขันจะต้องกลับไปเล่นต่อที่สนามที่กำหนดไว้ให้ตามเดิม และลูกเป้าจะถูกโยนอีกครั้ง
 จากจุดที่ลูกเป้าวางอยู่ก่อนที่จะถูกทำให้เคลื่อนที่ โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในกติกาข้อที่ 7 (เรื่องวงกลมสำหรับโยนลูกเป้า)  
 (At the following end the teams continue on the terrain which had been allotted to them and 
 the jack is thrown again from the place it occupied when it was displaced subject to the conditions 
 of Article 7.)
 
ข้อที่  13   กฎที่นำมาใช้ถ้าลูกเป้าถูกทำให้เป็นลูกเสีย    (Article 13 - Rules  to apply  if the jack is dead)
                   ในระหว่างการแข่งขันเที่ยวใดก็ตาม ถ้าลูกเป้าถูกทำให้เป็นลูกเสีย หนึ่งในสามกรณีนี้จะถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการ
 พิจารณาตัดสิน    (If, during an end, the jack is dead, one of three cases can apply:)
           (1)  ถ้าทั้งสองทีมมีลูกเปตองที่ยังไม่ได้โยนเหลืออยู่ การเล่นในรอบนั้นให้ถือเป็นโมฆะ (Both teams have 
 boules to play, the end is void.)
           (2)  ถ้ามีเพียงทีมเดียวที่มีลูกเปตองที่ยังไม่ได้โยนเหลืออยู่  ทีมนั้นจะได้คะแนนเท่าจำนวนของลูกเปตองที่ทีมของตน
 เหลืออยู่ (Only one team has boules left to play, this team scores as many points as boules that 
 remain to be played.)
               (3)  ถ้าทั้งสองทีมไม่มีลูกเปตองที่ยังไม่ได้โยนเหลืออยู่  การเล่นรอบนั้นให้ถือเป็นโมฆะ (The two teams have 
 no more boules in hand, the end is void.)
 
ข้อที่ 14  ตำแหน่งลูกเป้าหลังจากที่ถูกทำให้หยุด (Article 14 -Positioning the jack after it has been stopped)
           (1)  ถ้าลูกเป้า  (ซึ่งถูกตีออกไป)  ถูกทำให้หยุดหรือเปลี่ยนทิศทาง โดยผู้ชม หรือโดยกรรมการผู้ตัดสิน ให้คงลูกเป้าไว้
 ที่จุดที่ลูกเป้าถูกทำให้หยุด ( If the jack, having been hit, is stopped or deviated by a spectator or by 
 the Umpire, it remains in this position.)
                   (2)  ถ้าลูกเป้า  (ซึ่งถูกตีออกไป)  ถูกทำให้หยุดหรือเปลี่ยนทิศทางโดยผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง  ทีมคู่แข่งของผู้เล่นที่ทำ
 ลูกเป้าหยุดมีสิทธิ์เลือกดังนี้ (If the jack, having been hit, is stopped or deviated by a player in 
 the authorized playing area, his opponent has the choice of:)
             (ก)  ให้ลูกเป้าอยู่ที่ตำแหน่งใหม่นั้น ( (a) leaving the jack in its new position)
              (ข)  ให้นำกลับมาไว้ที่ตำแหน่งเดิม  ( (b) putting it back in its original position.)
              (ค) วางไว้ที่ใดที่หนึ่งบนแนวตรงที่ลากจากตำแหน่งเดิมและตำแหน่งใหม่  โดยจุดที่วางจะต้องห่างจากวงกลม
 ไม่เกิน  20 เมตรสำหรับผู้ใหญ่และเยาวชน (ไม่เกิน  15  เมตรสำหรับเด็กเล็กและยุวชน)  และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากวงกลม 
 ( (c) placing it anywhere on the extension of a line going from its original position to the place 
 that it is found, up to a maximum distance of 20 metres form the circle (15 metres for Cadets 
 and Minors) and such that it is visible.)
                   กติกาข้อย่อยที่ (ข) และ (ค)  จะบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งเดิมของลูกเป้าไว้เท่านั้น  
 ถ้าไม่มีการทำเครื่องหมายไว้ ให้ใช้ตำแหน่งใหม่ของลูกเป้านั้น (Paragraphs (b) and (c) can only be applied if the
 position of the jack was previously marked, if this was not the case, the jack will remain where 
 it is found.)
                   ถ้าหลังจากการถูกตีกระทบ  ลูกเป้ากระเด็นออกนอกสนามไป แล้วกระดอนกลับเข้ามาในสนามใหม่  ให้ถือว่าเป็นลูกเสีย 
 และข้อกำหนดในกติกาข้อที่ 13 จะถูกใช้เป็นเครื่องพิจารณาตัดสิน  (If, after having been struck, the jack travels into 
 an out-of-bounds area before returning, finally, on to the playing area, it is classed as dead 
 and the actions defined in Article 13 apply.)
 
                                      ลูกเปตอง  [Boules]
ข้อที่ 15 การโยนลูกเปตองลูกแรกและลูกต่อ ๆ ไป  (Article 15 –Throwing of the first and following boules)
                ลูกเปตองลูกแรกของการเล่นเที่ยวใดก็ตาม  จะถูกโยนโดยผู้เล่นของทีมที่ชนะการเสี่ยงทาย  หรือของทีมที่ได้คะแนน
 ในรอบที่ผ่านมา  หลังจากนั้นลูกเปตองจะถูกโยนโดยผู้เล่นของทีมที่ลูกเปตองของทีมตนยังไม่เป็นลูกที่ใกล้ลูกเป้ากว่าลูกของทีมคู่ต่อสู้  
 (The first boule of an end is thrown by a player belonging to the team that has won the toss 
 or the last to score. After that, it is the team that does not hold the point that plays.)
                    ผู้เล่นจะต้องไม่ใช้วัตถุใด ๆ หรือขีดเส้นลงบนพื้นสนามเพื่อช่วยในการเล่นลูกเปตอง  หรือทำเครื่องหมายของจุดตกของ
 ลูกเปตอง  และในการโยนลูกเปตองลูกสุดท้ายของตน  ห้ามมิให้ผู้เล่นถือลูกเปตองสำรองไว้ในมืออีกข้างหนึ่ง (The player must 
 not use any object or draw a line on the ground to help him/her in playing a boule or mark 
 its landing point. Whilst playing his or her last boule, it is forbidden to carry   a  boule in 
 the other hand.)
                    ลูกเปตองจะต้องถูกโยนครั้งละหนึ่งลูกเท่านั้น      ( The boule must be played one at a time.)
                    ลูกเปตองที่ถูกโยนไปแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาโยนได้อีก (ในเที่ยวเดียวกัน)  อย่างไรก็ตามลูกเปตองจะต้องนำมา
 โยนใหม่ถ้าลูกเปตองที่กำลังเคลื่อนที่จากการโยนถูกทำให้หยุดหรือเปลี่ยนทิศทางโดยอุบัติเหตุระหว่างกลางทางจากวงกลมถึงลูกเป้า  
 โดยลูกเปตองหรือลูกเป้าจากสนามอื่นๆ หรือโดยสัตว์หรือวัตถุเคลื่อนไหวอื่น ๆ และในกรณีที่ถูกกำหนดไว้ในกติกาข้อที่  8  ย่อหน้าที่  2  
 (เกี่ยวกับกรณีการประท้วงตำแหน่งของลูกเป้าและการประท้วงเป็นผล) (Any boule thrown cannot be replayed. However, 
 boules must be replayed if they have been stopped or deviated accidentally from their course 
 between the throwing circle and the jack by a boule or jack coming from another game, or by an 
 animal or any moving object (football, etc.) and in the case defined in Article 8, second paragraph.)
                    ห้ามทำลูกเปตอง หรือลูกเป้าเปียกน้ำ    (It is forbidden to moisten the boules or jack.)
                  ก่อนโยนลูกเปตอง  ผู้เล่นจะต้องทำความสะอาดลูกเปตองของตนเองไม่ให้มีเศษดินโคลน  หรือเศษสิ่งอื่นติดอยู่  
 มิฉะนั้นจะถูกลงโทษตามกติกาข้อที่ 34 (Before throwing his/her boule, the player must remove from it any 
 trace of mud or whatever deposit, under threat of penalties outlined in Article 34.)  
                  ถ้าลูกเปตองลูกแรกถูกโยนและออกไปนอกสนาม  ผู้เล่นของอีกทีมหนึ่งจะต้องเป็นผู้โยนบ้าง และให้สลับกันโยน
 ตราบเท่าที่ยังไม่มีลูกเปตองในสนามแข่งขัน    (If the first boule played goes out –of - bounds , it is for the 
 opponent to play first then alternately so long as there are no boules on the designated terrain.)
                  ถ้าภายหลังการยิงลูกหรือการเข้าลูก  ไม่มีลูกเปตองเหลืออยู่ในสนามแข่งขัน  ให้นำข้อกำหนดในกติกาข้อที่  28  
 มาบังคับใช้       (If after shooting or pointing no boules are left on the designated playing area, 
 the arrangements concerning a dead end as defined in Article 28 apply.)
 
ข้อที่  16    มารยาทของผู้เล่น  และผู้ชมระหว่างการแข่งขัน   (Article 16 - Behaviour of players and spectators  
       during a game)
                   ระหว่างช่วงระยะเวลาที่อนุญาตให้ผู้เล่นเตรียมโยนลูกเปตอง (1  นาที) ผู้ชม และผู้เล่นคนอื่น ๆ จะต้องดูอยู่ด้วยความสงบ
 (During the regulation time allowed for a player to throw a boule the spectators and the players 
 must observe total silence)
                    ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องไม่เดิน  หรือกระทำการอื่นใดซึ่งเป็นการรบกวนผู้เล่นที่กำลังจะโยนลูก  อนุญาตให้เพียงผู้ร่วมทีม
 ของผู้เล่นที่กำลังจะโยนลูกเท่านั้น ที่มีสิทธิเข้าไปอยู่ในบริเวณระหว่างวงกลมและลูกเป้า(The opponents must not walk, 
 nor gesticulate nor do anything that could disturb the player about to play. Only his or her 
 team-mate/s may remain between the throwing circle and the jack.)
                   ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะต้องอยู่ด้านบนเลยลูกเป้า  หรือด้านหลังผู้ที่กำลังจะโยนลูกเปตอง  และในกรณีทั้งสองจะต้องยืนอยู่
 ด้านข้างของทิศทางที่ผู้เล่นจะโยนลูกเปตอง(ทิศทางจากวงกลม ไปสู่จุดตกของลูกเปตอง)และจะต้องยืนห่างจากผู้ที่จะโยนลูกอย่างน้อย 
 2 เมตร  (The opponents must remain beyond the jack or behind the player and, in both cases, 
 to the side with regard to the direction of play and at a distance of at least 2 metres the one 
 from the other.)
                 ผู้เล่นที่ละเมิดกติกาข้อนี้ สามารถที่จะถูกตัดออกจากการแข่งขัน ภายหลังจากที่ถูกตักเตือนจากกรรมการผู้ตัดสินแล้วยัง
 กระทำการละเมิดอยู่อีก(The players who do not observe these regulations could be excluded from 
 the competition if, after a warning from the Umpire, they persist in their conduct.)
 
ข้อที่  17    การโยนลูกเปตอง และลูกเปตองที่กลิ้งออกนอกสนาม(Article 17 - Throwing of the boules and boules 
       going outside the terrain)
                  ระหว่างการแข่งขัน  ห้ามผู้เล่นที่กำลังแข่งขันทุกคนฝึกซ้อมโยนลูกเปตอง  ผู้เล่นที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาข้อนี้จะถูกลงโทษ
 ตามที่กำหนดไว้ในกติกาข้อที่  34 (Absolutely no-one may, as a test, throw his/her boule during the game. 
 Players who do not observe this rule could be penalised as set out in the chapter “Discipline”, 
 Article 34 . )
                  ในระหว่างการโยนแต่ละรอบ  ลูกเปตองที่ออกไปนอกสนามแข่งขันที่กำหนดให้ถือว่าเป็นลูกดี (ยกเว้นในกรณีที่กำหนดไว้
 ในกติกาข้อที่  18) (During the course of an end, boules going outside the marked terrain are valid 
 (except as in the application of Article 18 )
 
ข้อที่  18    ลูกเปตองที่เป็นลูกเสีย   (Article 18 - Dead boules)
                   ลูกเปตองจะถูกถือว่าเป็นลูกเสียทันทีที่ออกไปนอกพื้นที่แข่งขัน ลูกเปตองที่คาบเส้นฟาวล์อยู่  ถือว่าเป็นลูกดี  จะถือว่า
 เป็นลูกเสียก็ต่อเมื่อลูกได้ผ่านเส้นขอบพื้นที่แข่งขัน หรือเส้นฟาวล์ออกไปทั้งลูกแล้ว  ลูกที่ผ่านข้ามเส้นหรือไม่ให้ถือการมองโดยตรงจาก
 ด้านบน กรณีเดียวกันนี้ให้ประยุกต์ใช้กับระบบที่มีการกำหนดขอบเขตสนามแข่งขัน เมื่อลูกเปตองเคลื่อนข้ามเส้นขอบสนามมากกว่าหนึ่งสนาม
 ทางด้านข้างของสนามที่ตนกำลังใช้แข่งขันอยู่หรือลูกเปตองเคลื่อนผ่านเส้นหัวสนามท้ายสนาม(Any boule is dead from the 
 moment that it enters an out-of-bounds area. A boule straddling the boundary line of the 
 authorized playing area is valid. The bouleis dead only after having completely crossed the 
 boundary of the allotted playing area,  that is to say, when it is situated entirely beyond this 
 boundary when viewed from directly above. The same applies when, on marked terrains, 
 the boule completely crosses more than one of the lanes alongside the lane in use or when it 
 crosses the end line of the lane.)
              ในระบบการแข่งขันที่กำหนดระยะเวลาของการแข่งขัน ซึ่งแข่งขันในสนามที่กำหนดขอบเขตลูกเปตองจะถูกพิจารณาว่า
 เป็นลูกเสียเมื่อลูกเปตองข้ามเส้นของสนามที่กำหนอให้เป็นสนามแข่งขันโดยสิ้นเชิง (In timed games playd on a marked 
 terrain a boule is considered dead when it completely crosses the line of the designated lane.)
                   ลูกเปตองที่กลับเข้ามาในสนามอีกครั้งหลังจากที่ออกไปแล้ว  ไม่ว่าเนื่องจากความลาดเอียงของพื้นสนาม  หรือกระดอน
 กลับจากการกระทบวัตถุที่เคลื่อนไหวหรือที่อยู่กับที่ก็ตาม  จะต้องถูกเอาออกไปจากการแข่งขันและทุกสิ่งที่ถูกทำให้เคลื่อนที่เพราะการ
 กระทบของลูกเปตองที่ย้อนกลับเข้ามาในสนาม  ให้นำกลับไว้ที่เดิม(If the boule then comes back into the playing 
 area, either because of the slope of the ground or by having rebounded from an obstacle, moving 
 or stationary, it is immediately taken out of the game and anything that it has displaced after 
 its passage into an out-of-bounds area is put back in place.)
                   ลูกเปตองที่เป็นลูกเสีย  จะต้องยกออกไปนอกสนามทันที  มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นลูกดีโดยอัตโนมัติ  หลังจากที่ลูกเปตอง
 ลูกหนึ่งถูกโยนไปโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม(Any dead boule must immediately be removed from the game. By 
 default it will be considered to be live the moment another boule is played by the opposing team.)
 
ข้อที่  19    ลูกเปตองที่ถูกทำให้หยุด     (Article 19 - Stopped boules)
                   ลูกเปตองที่ถูกโยนออกไป  ถูกทำให้หยุดหรือเปลี่ยนทิศทางโดยผู้ชมหรือกรรมการผู้ตัดสิน  ให้คงลูกเปตองนั้นไว้ที่ตำแหน่งที่ลูกถูกทำให้หยุด (Any boule played that is stopped or deviated by a spectator or the Umpire will remain where it comes to rest.)
 ลูกเปตองที่ถูกโยนออกไป  ถูกทำให้หยุดโดยผู้เล่นที่อยู่ข้างเดียวกันกับผู้โยนให้ถือเป็นลูกเสีย             (Any boule played, that is stopped or deviated accidentally by a player to whose team it belongs, is dead.)
การตัดสินเกี่ยวกับลูกเปตองที่ถูกทำให้หยุดหรือเปลี่ยนทิศทางโดยบัญเอิญโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับผู้โยน   ตามความต้องการของผู้โยน  อาจจะให้นำมาโยนใหม่ หรือคงไว้ที่ตำแหน่งที่ลูกถูกหยุด  (Any boule pointed that is stopped or deviated accidentally by an opponent, can, according  to  the  wishes of  the  player, be  replayed  or  left  where  it  come  to  rest.)
ถ้าลูกเปตองที่ถูกยิง  หรือตี  ถูกทำให้หยุดหรือเปลี่ยนทิศทางโดยบังเอิญโดยผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง   ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามของผู้เล่นที่ทำฟาวล์มีสิทธิ์เลือกปฏิบัติได้ดังนี้  (When a boule shot, or hit is stopped or deviated accidentally by a player, the opponent may:)
                   (ก)  ให้ลูกเปตองอยู่ตำแหน่งที่ถูกทำให้หยุด     (a) leave it where it stopped;) 
                   (ข)  เลือกวางลูกเปตอง ณ จุดใดจุดหนึ่งตามแนวตรงที่ลากจากตำแหน่งเดิม (ก่อนถูกตี)  กับตำแหน่งที่หยุดใหม่  แต่ต้องอยู่บริเวณที่สามารถเล่นต่อไปได้เท่านั้น และให้ใช้ได้เพียงกรณีที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ก่อนแล้วเท่านั้น  (b) place it on the extension of a line which starts from the original position it occupied to the place it is found, but only on the playable area and only on condition that it had been marked.)
                   ผู้เล่นที่เจตนาหยุดลูกเปตองที่กำลังเคลื่อนที่  จะถูกตัดออกจากการแข่งขันทันทีทั้งทีม  (The player purposely stopping a moving boule is immediately disqualified, along with his or her team, for the game in progress.)
 
ข้อที่  20 ระยะเวลาที่กำหนดในการเล่น    (Article 20 - Time allowed to play)
                   เมื่อลูกเป้าถูกโยนแล้ว  ผู้เล่นมีระยะเวลา  1  นาที  เพื่อโยนลูกเปตอง การนับเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่ลูกเป้าหรือลูกเปตองที่ถูกโยนก่อนหน้านี้หยุดนิ่ง  หรือถ้าในกรณีที่ต้องมีการวัดเพื่อการชี้ขาด  การนับเวลาจะเริ่มขึ้นเมื่อผลของการวัดถูกชี้ขาดออกมา  (Once the jack is thrown each player has the maximum duration of one minute to play his or her boule. This short period starts from the moment when the previous boule or jack stops or, if it is necessary to  measure a point, from the moment the latter has been effected.)
                   กติกานี้จะถูกนำมาใช้กับการโยนลูกเป้า  เมื่อจบการแข่งขันแต่ละเที่ยวด้วยให้บังคับใช้กับการโยนลูกเป้าซึ้งในการโยน 3 ครั้งจะต้องแล้วสิ้นภายใน 1 นาที  (The same requirements  apply to the throwing of the jack, which is 1 minute for the 3 throws.)
                   ผู้เล่นที่ฝ่าฝืนกติกาข้อนี้  จะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้ในกติกาข้อที่  34 (All player not respecting this rule, incurs the penalties outlined in Article 34 “Discipline”)
 
ข้อที่  21    ลูกเปตองที่ถูกทำให้เคลื่อนที่ไป    (Article 21 - Displaced boules)
                   ถ้าลูกเปตองที่หยุดนิ่งแล้ว  ถูกทำให้เคลื่อนที่โดยสาเหตุของแรงลมหรือความลาดเอียงของพื้นสนาม เป็นต้น  จะต้องถูกนำกลับไปวางไว้ที่เดิม  หลักการเดียวกันนี้จะถูกบังคับใช้กับกรณีที่ลูกเปตองถูกทำให้เคลื่อนที่โดยอุบัติเหตุโดยผู้เล่น  กรรมการผู้ตัดสิน  ผู้ชม  สัตว์  หรือวัตถุเคลื่อนที่ใด ๆ ก็ตาม  (If  a stationary boule is moved by the wind or slope of the ground, for example, it is put back in its place. The same applies to any boule accidentally displaced by a player, an Umpire, a spectator, an animal or any moving object.)
                   เพื่อหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งใดๆ ผู้เล่นจะต้องทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งของลูกเปตองทุกครั้ง ลูกเปตองที่ไม่ได้ระบุตำแหน่งไว้จะไม่สามารถทำการประท้วงใด ๆ ได้  และกรรมการผู้ตัดสินจะตัดสินตามตำแหน่งของลูกเปตองที่วางอยู่ในสนาม   (To avoid any dispute, the players must mark the  boules. No claim will be admissible for an unmarked boule, and the Umpire will give a decision only in terms of the position the boules hold on the terrain.)
                   อย่างไรก็ตามถ้าลูกเปตองถูกทำให้เคลื่อนที่ไปโดยลูกเปตองที่เล่นในสนามเดียวกันให้ถือว่าเป็นลูกดี     (However, if a boule is moved by a boule played in this game it is valid.)
 
ข้อที่ 22 ผู้เล่นที่โยนลูกเปตองที่ไม่ใช่ของตนเอง (Article 22 – A player throwing a boule other than his own)
                   ผู้เล่นที่เอาลูกเปตองของผู้เล่นคนอื่นไปโยนจะถูกตักเตือน  1  ครั้ง  ส่วนลูกเปตองที่ถูกเล่นไปแล้ว (ลูกของผู้อื่น) ยังคงถือว่าเป็นลูกดี  แต่ต้องนำลูกของตนเองมาวางแทนที่อย่างทันที หรือภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการวัดแล้ว  (The player who plays a boule other than his own receives a warning. The boule played is nevertheless valid but it must immediately be replaced, possibly after measuring has been done.)
                   หากมีการกระทำผิดซ้ำแบบเดิมอีกในเกมเดียวกัน ลูกเปตองของผู้เล่นที่กระทำผิดจะถูกปรับเป็นลูกเสียและทุกสิ่งที่ถูกทำให้เคลื่อนที่โดยลูกเปตองลูกนั้นจะต้องนำกลับมาวางไว้ที่เดิม  (In the event of it occurring again during the game, the guilty player's boule is disqualified and anything it displaced is put back in place.) 
                   ห้ามมิให้ผู้เล่นเก็บลูกเปตองที่โยนไปแล้วขึ้นมา ก่อนที่จะจบการเล่นในแต่ละเที่ยว(Players are forbidden to pick up the played boules before the completion of the end.)
 
ข้อที่  23    การโยนลูกเปตองที่ผิดวงกลม   (Article 23 -    Boules  played from the wrong circle)
                   ผู้เล่นที่โยนลูกเปตองจากวงกลมที่มิใช่วงกลมที่ใช้โยนลูกเป้าให้ถือว่าเป็นลูกเสียและถ้ามีการทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งไว้ทุกสิ่งในสนาม ที่ถูกทำให้เคลื่อนย้ายตำแหน่งโดยลูกเปตองที่ถูกโยนผิดวงกลมจะต้องนำกลับมาไว้ที่เดิม  (Any boule thrown from a circle other than that from which the jack was thrown is dead and, if marked, anything that it has displaced in its travel is put back in place..)
                   อย่างไรก็ตาม ทีมคู่แข่งขัน (ของทีมที่โยนผิดกติกา)  มีสิทธิใช้กฎของการได้เปรียบ  โดยขอให้ลูกที่โยนโดยผิดกติกานั้นเป็นลูกดี  ในกรณีนี้ลูกเปตองที่ถูกโยนเข้า หรือยิงนั้นจะเป็นลูกดี และทุกสิ่งที่ถูกทำให้เคลื่อนที่โดยลูกเปตองนี้จะอยู่ที่ตำแหน่งใหม่   (However, the opponent has the right to apply the advantage rule and declare it to be valid. In this case, the boule pointed or shot is valid and anything it has displaced remains in its place.)
 
การชี้ขาด  และการวัดระยะ(Points  and  Measuring)
 
 

 
ข้อที่  24    การย้ายลูกเปตองชั่วคราว       (Article 24 - Temporary removal of boules)
ในการวัดเพื่อชี้ขาดนั้น  อนุญาตให้เคลื่อนย้ายลูกเปตอง หรือสิ่งกีดขวางอื่นใด  ที่อยู่ระหว่างลูกเปตอง
กับลูกเป้าได้ชั่วคราว  ภายหลังจากที่มีการทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งของลูกที่ต้องการย้าย และหลังจากการวัดสิ้นสุด  ให้นำทุกสิ่งที่เคลื่อนย้ายกลับมาไว้ที่เดิม  แต่ถ้ามีสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ให้ใช้ “callipers”  เป็นเครื่องมือช่วยวัด (In order to measure a point, it is permitted, after having marked their positions, to temporarily remove the boules and obstacles situated between the jack and the boules to be measured. After measuring, the boules and the obstacles which were removed are put back in place. If the objects cannot be removed, the measuring is done with the aid of callipers.)
 
ข้อที่  25    การวัดเพื่อชี้ขาด      (Article 25 - Measuring of Points)
                   การวัดเพื่อชี้ขาด  เป็นหน้าที่ของผู้เล่นหรือเพื่อนร่วมทีมของผู้ซึ่งเล่นลูกสุดท้ายก่อนการวัด  อย่างไรก็ตามคู่แข่งขันยังคงมีสิทธิ์ในการขอวัดลูกนั้นอีก  อนึ่ง ถ้าการวัดโดยผู้เล่นไม่สามารถตัดสินได้ ต้องให้กรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้เข้ามาวัดเพื่อชี้ขาด  และการตัดสินของกรรมการจะถือเป็นข้อยุติ   (The measuring of a point is duty of the player who last played or by one of his or her team-mates. The opponents still have the right to measure after one of these players. Whatever positions the boules to be measured may hold, and at whatever stage the end may be, the Umpire can be consulted and his or her decision is final.)
                   ในการวัดเพื่อชี้ขาด จะต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน  ซึ่งแต่ละทีมต้องมีไว้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามวัดตัดสินโดยใช้เท้า (ก้าว)  ผู้ที่ฝ่าฝืนกติกาข้อนี้อาจจะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้ในกติกาข้อที่  34  (Measuring must be done with appropriate instruments, which each team must possess. Notably, it is forbidden to effect measurements with the feet. The players who do not observe this ruling could incur the penalties outlined in Article 34 “ Discipline”)
 
 
 
 
ข้อที่ 26 ลูกเปตองที่ถูกยกออกไปก่อนการเห็นชอบเรื่องการได้คะแนน (Article 26 – Removed Boules )
                   ห้ามมิให้ผู้เล่นเก็บลูกเปตองที่โยนแล้วขึ้นมา ก่อนที่จะจบการเล่นในแต่ละเที่ยว ( It is forbidden for players to pickup played boule before the completion of an end.)
                   เมื่อเสร็จสิ้นการโยนแต่ละรอบ  ลูกเปตองที่ถูกยกออกไปก่อนการเห็นชอบของคู่กรณี  เรื่องการได้คะแนน ให้ถือเป็นลูกโมฆะ  ถ้าไม่ได้มีการทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งไว้  และจะไม่สามารถประท้วงเรียกร้องใด ๆ ได้อีก(At the completion of an end, any boules picked up before the agreement of points is dead if it was not marked. No claim is admissible on this subject.)
 
ข้อที่  27    การทำให้ลูกเปตอง  หรือลูกเป้าเคลื่อนที่   (Article 27 - Displacement the boules or the jack)
                   ทีมของผู้เล่นที่ทำการวัดเพื่อตัดสิน และได้ทำให้ลูกเป้า หรือลูกเปตองของทีมคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นปัญหา
เคลื่อนที่ไป  จะถือว่าเป็นผู้เสียคะแนนในลูกที่กำลังวัดนั้น  (The team, whose player displaces the jack or one of the contested boules, while effecting a measurement, loses the point.)
                   ในระหว่างการวัดถ้ากรรมการผู้ตัดสินบังเอิญทำให้ลูกเป้าหรือลูกเปตองเคลื่อนที่ จะต้องตัดสินให้เสมอกัน  (If, during a measurement of a point , the Umpire disturbs or displaces the  jack or a boule he will make a decision in an equitable way.)
 
ข้อที่  28    ลูกเปตองห่างจากลูกเป้าเท่ากัน   (Article 28 - Boules equidistant from the jack)
                    ถ้าลูกเปตองของทั้งสองทีมมีระยะห่างจากลูกเป้าเท่ากันให้ยึดถือปฏิบัติตาม  3  กรณี  ดังต่อไปนี้ (When the two closest boules to the jack belong  to opposing teams and are at an equal distance from it,  3 cases can apply:)
   (1)  ถ้าทั้งสองทีมใดไม่มีลูกเปตองที่ยังไม่ได้โยนเหลืออยู่ให้ถือว่าการเล่นในเที่ยวนั้นเป็นโมฆะ และ
ลูกเป้าจะถูกโยนเพื่อเล่นใหม่โดยทีมที่เริ่มโยนลูกเป้าในเที่ยวก่อน(1)  If the two teams have no more boules to play the end is dead and the jack belongs to the team which threw the jack at the preceding end.)
                   (2) ถ้ามีเพียงทีมเดียวที่มีลูกเปตองที่ยังไม่ได้โยนเหลืออยู่   ทีมนั้นจะต้องโยนลูกที่เหลือให้หมด  และ
ได้คะแนนมากเท่าลูกเปตองของฝ่ายตนที่อยู่ใกล้ลูกเป้ากว่า  ลูกเปตองที่ใกล้เป้าที่สุดของฝ่ายตรงข้าม((2) If only one team has boules at its disposition, it plays them and scores as many points as it has boules closer to the jack than the nearest opponent's boule.)
   (3)  ถ้าทั้งสองทีมยังมีลูกเปตองที่ยังไม่ได้โยนเหลืออยู่  ทีมที่โยนลูกสุดท้ายเป็นผู้โยนอีกครั้ง  และ
สลับกันโยนทีละลูกจนกว่าจะมีลูกของทีมหนึ่งทีมใดเป็นลูกชนะ และถ้าเกิดมีการโยนจนทำให้มีเพียงฝ่ายเดียวที่มีลูกเปตองเหลืออยู่ก็ให้ปฏิบัติตามข้อ  (2)  ที่กล่าวมาข้างต้น((3)  If both teams have boules at their disposition, it is for the team which played the last boule to play again, then the opposing team, and so on alternately until the point belong to one of them. When only one team possesses boules, the arrangements set out in the preceding paragraph apply.)
                    หลังจากจบการเล่นเที่ยวใด ๆ ก็ตาม  ถ้าไม่มีลูกเปตองเหลืออยู่เลยในสนามแข่งขัน  การเล่นในเที่ยวนั้นถือว่าเป็นโมฆะ(If, after completion of the end, no boules remain within the boundary of the authorised playing area, the end is null and void.)
 
ข้อที่  29    วัตถุแปลกปลอมมาเกาะติดลูกเปตองหรือลูกเป้า(Article 29 - Foreign bodies adhering to the boules or jack)
                   เมื่อมีวัตถุอื่นใดมาเกาะติดอยู่กับลูกเปตองหรือลูกเป้าให้เอาสิ่งนั้นออกก่อนการวัดเพื่อชี้ขาด     (Any foreign bodies adhering to the boules or the jack must be removed before measuring a point.)
 
ข้อที่  30    การประท้วง   (Article 30 - Complaints)
                   เพื่อให้เป็นการถูกต้องตามระเบียบ  การประท้วงใด ๆ จะต้องยื่นต่อกรรมการผู้ตัดสิน  และการประท้วงที่ทำหลังจากการประกาศผลการแข่งขันออกมาแล้วจะไม่ได้รับการพิจารณา(To be admissible, any claim must be made to the Umpire. It cannot be considered when lodged after the result of the game has been established.)
                   ทีมแต่ละทีมจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของฝ่ายตรงข้าม  (ใบอนุญาต  ประเภทของการแข่งขัน  สนามแข่งขัน  ลูกเปตอง  เป็นต้น) (Each team is responsible for checking of the opposing team (licences, category/classification, terrain, boules, etc.)
 
ระเบียบการแข่งขัน (Discipline)
 
 

 
ข้อที่  31    การลงโทษทีม  หรือผู้เล่นที่ไม่มาปรากฏตัว   (Article 31 - Penalties for absent teams or players)
                   ในขณะที่ทำการจับสลากแบ่งสาย  และประกาศผลการจับสาย  ผู้เล่นทุกคนต้องแสดงตัวที่กองอำนวยการ  ถ้าหลังจากการประกาศผลการจับสายไปแล้ว  15  นาที  ทีมที่จะต้องทำการแข่งขันไม่ไปปรากฏตัวที่สนามแข่งขันจะถูกลงโทษโดยถูกปรับ  1  คะแนนให้แก่ทีมคู่แข่งขันถ้าในรายการแข่งขันท่มีการกำหนดระยะเวลาของเกมส์การแข่งขันระยะเวลาของการปรับคะแนนจะลดลงเป็น 5 นาที (At the time of the draw and the announcement of its result, the players must be present at the control table. A quarter of an hour after the announcement of these results, the team which is absent from the terrain will be penalised one point which is awarded to their opponents. The time limit is reduced to 5  minutes in games that are timed.)
                   หลังจากเวลาผ่านไปแล้ว  จะต้องถูกปรับอีกครั้งละ  1  คะแนน  ทุก ๆ  5  นาทีของการล่าช้า  (After this time limit, the penalty accrues by one point for each five minutes of the delay.)
                   การลงโทษในกรณีนี้จะบังคับใช้ตลอดเกมการแข่งขันที่เริ่มขึ้นหลังจากการจับสลากแบ่งสาย  และในกรณีที่เริ่มการแข่งขันใหม่อีกครั้งหลังจากหยุดพักช่วงด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม  (The same penalties apply throughout the competition, after each random draw and in the case of a re-start of games after a break for any reason whatsoever.)
                   ทีมซึ่งไม่มาแสดงตัวบริเวณสนามแข่งขันภายใน 1 ชั่วโมง  หลังจากที่เริ่มการแข่งขัน หรือเริ่มการแข่งขันใหม่อีกครั้ง  ให้ปรับทีมนั้นออกจากการแข่งขันทันที  (The team which does not present itself on the playing area within the hour of the start or restart of  games is declared to be eliminated from the competition.)
                    ทีมที่ผู้เล่นไม่ครบจำนวนมีสิทธิเริ่มการแข่งขันโดยปราศจากผู้เล่นที่มาช้าได้  แต่อนุญาตให้ใช้ลูกเปตองได้ตามสิทธิของผู้เล่นที่มีอยู่เท่านั้น  ไม่สามารถใช้สิทธิในลูกเปตองของผู้เล่นที่ไม่มาได้(An incomplete team has the right to start a game without waiting for its absent partner; nevertheless it does not use the boules of that player.)
                   ผู้เล่นไม่สามารถออกไปจากเกม หรือสนามแข่งขันโดยปราศจากการอนุญาตของกรรมการผู้ตัดสินได้ ผู้เล่นที่ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้ในกติกาข้อที่ 31 และข้อที่ 32 (No player may absent him/herself from a game or leave the terrains of play without the authorization of the Umpire. If this has not been granted, the arrangements outlined in this article and that following apply.)
 
ข้อที่  32    ผู้เล่นที่มาสาย   (Article 32 – Late arrival  of  players)
                   หลังจากที่เริ่มเล่นแล้วในเที่ยวใดก็ตาม  ถ้าผู้เล่นที่มาสายมาถึง  จะไม่มีสิทธิลงเล่นในเที่ยวนี้  แต่สามารถลงเล่นในเที่ยวต่อไปได้  (If, after an end has started, the missing player arrives, he or she does not take part in this end, he or she is accepted into the game only as from the following end.)
                   ถ้าผู้เล่นมาสายเกิน 1ชั่วโมงหลังจากเริ่มเกมแข่งขัน ผู้เล่นผู้นั้นไม่มีสิทธิลงแข่งขันในเกมนั้น                          (If a missing player arrives more than one hour after the start of a game, he or she loses all right to participate in that game.)
                   ในกรณีที่ทีมของตนชนะในการแข่งขันในเกมนี้  ผู้เล่นที่มาสายจะสามารถลงแข่งขันในเกมต่อไปได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นคนนั้นได้ร่วมลงทะเบียนกับทีมนั้นไว้แต่เริ่มแรกแล้ว  (If his or her team-mates win this game, he or she will be able to participate in that which follows provided that he or she was originally registered with that team.)
                    ถ้าการแข่งขันถูกจัดแบบแบ่งสาย(ตัดบน-ล่าง)  ผู้เล่นที่มาสายสามารถลงแข่งขันในเกมที่สองได้โดยไม่ต้องคำนึงผลการแข่งขันในเกมแรก(If the competition is played in leagues, he or she will be able to take part in the second game whatever the result of the first.)
                    การแข่งขันในแต่ละเที่ยวจะถือว่าเริ่มเล่นแล้วก็ต่อเมื่อลูกเป้าถูกโยนไปวางบนสนามแล้วอย่างถูกต้องตามกติกาทุกอย่าง(An end is considered as having started when the jack has been placed on the playing area in accordance with the Rules.)
 
ข้อที่  33    การเปลี่ยนตัวผู้เล่น   (Article 33 - Replacement of a player)
                    การเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนหนึ่งในประเภททีม  2  คน  หรือ  1  ถึง  2  คนในประเภททีม  3  คนนั้น  อนุญาตให้กระทำได้จนกระทั่งถึงการประกาศเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการ (การยิงปืน การเป่านกหวีด การประกาศ  เป็นต้น)  และผู้เล่นสำรองที่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้นั้นจะต้องไม่เป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับทีมอื่น ๆ ที่ร่วมการแข่งขันในคราวเดียวกันนี้  (The replacement of a player in Doubles, or of one or two players in Triples, is permitted only up to the official announcement of the commencement of the competition ( gun,  whistle, announcement, etc.), on condition that the replacement/s was/were not previously registered in the  competition as belonging to another team.)
 
ข้อที่ 34  การลงโทษ   (Article 34 – Penalties  )
                    ผู้เล่นที่ฝ่าฝืนกติกาการแข่งขัน  จะถูกลงโทษตามบทลงโทษดังต่อไปนี้   (For non- observation of the rules of the game the players incur the following penalties)
                  (1)  ตักเตือน( Warning;)
                   (2)  ยกเลิกลูกเปตองที่เล่นไปแล้ว หรือลูกที่กำลังจะโยน 1 ลูก ( Disqualification of the boule 
                                          played or to be played;)
                   (3)  ยกเลิกลูกเปตองที่เล่นไปแล้ว หรือที่กำลังจะโยน 1 ลูก และลูกต่อมาอีก 1 ลูก   
                        (Disqualification of the boule played or to be played and the following one;)
                 (4)  ตัดสิทธิการโยน ของผู้เล่นที่ละเมิด  1  เกม  ( Exclusion of the  responsible   
               for  the game;)
                   (5)  ปรับทีมที่ฝ่าฝืน  ให้แพ้ในเกมแข่งขัน  (Disqualification of the team responsible;)
                         (6)  ปรับให้แพ้ทั้งสองทีม  ในกรณีที่ร่วมกันฝ่าฝืน  ( Disqualification of the two teams in  
                                    case of complicity.)
 
ข้อที่  35    อากาศ   (Article 35 – Bad  weather)
                    ในกรณีที่มีฝนตก  การแข่งขันที่เริ่มแล้วจะต้องเล่นให้จบในเที่ยวนั้น  ยกเว้นกรรมการผู้ตัดสินและคณะกรรมการผู้ตัดสินได้ตัดสินใจยกเลิกหรือหยุดไว้ก่อนด้วยเหตุอันสุดวิสัย (In the case of rain, any end started must be completed, unless a contrary decision is made by the Umpire, who alone is qualified, with the Jury, to decide on its suspension or cancellation in the case of a "force majeure".)
 
ข้อที่  36 การแข่งขันรอบใหม่   (Article 36 –New phase of play) 
                    หลังจากมีการประกาศการแข่งขันรอบใหม่ (เช่น รอบที่ 2 / รอบที่ 3 เป็นต้น)  ถ้ายังมีบางคู่ยังแข่งขันไม่เสร็จ  กรรมการผู้ตัดสิน (โดยคำแนะนำของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน)  อาจจะต้องตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม  เพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปโดยเรียบร้อย  (If, after the announcement of a new phase of the competition, (2nd round, 3rd round, etc….), certain games have not ended, the Umpire,  after advice from the the Organising Committee, may make any arrangements or decisions that he judges necessary for the good running of the competition.)
                   
ข้อที่  37    การสมยอมกันในการแข่งขัน   (Article 37 – Lack of Sportsmanship)
                   ในระหว่างการแข่งขัน ผู้เล่นซึ่งได้แสดงถึงความไม่มีน้ำใจนักกีฬา ผู้จัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ตัดสิน  จะตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน  และการปรับโทษนี้อาจจะส่งผลถึงการไม่รับรองผลการแข่งขัน  และยังอาจยังรวมโทษปรับตามกติกาข้อที่  38  ด้วย (The teams that argue during a game, who show lack of sportsmanship and respect towards the public, the organisers or the Umpires, will be excluded from the competition. This exclusion can incur non-confirmation of the possible results, as also, the application of  penalties set out  in Article 38.) 
 
ข้อที่  38    พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม   (Article 38 - Bad behaviour)
                    ผู้เล่นที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงต่อเจ้าหน้าที่  ผู้ตัดสิน  ผู้เล่นคนอื่นหรือต่อผู้ชม  จะถูกลงโทษตามข้อใดข้อหนึ่ง  หรือหลายข้อตามสภาพความร้ายแรงของพฤติกรรมดังต่อไปนี้  (The player who is guilty of bad behaviour, or worse, violence towards an official, an Umpire, another player or a spectator incurs one or several of the following penalties, depending on the seriousness of the offence:)
                   (1)  ให้ออกจากการแข่งขัน  (1) Exclusion from the competition.)
                                   (2)  ถอนใบอนุญาต  (2)  (Withdrawal of licence)
                   (3)  ยึดหรือริบรางวัลคืน  (3) Confiscation or restitution of expenses and prizes.)
                   การลงโทษที่กล่าวแล้วนอกจากจะบังคับใช้ต่อผู้เล่นที่กระทำผิดแล้ว  ยังสามารถบังคับใช้ต่อเพื่อร่วมทีมของผู้เล่นนั้นด้วยเช่นกัน(The penalty imposed on the guilty player can also be imposed on his or her team-mates.)
                   การลงโทษตามข้อที่ (1)   อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้ตัดสิน(Penalty (1) is imposed by the Umpire.)
                   การลงโทษตามข้อที่  ( 2 ) อยู่ในอำนาจของคณะลูกขุน (Penally (2) is imposed by the jury)
                   การลงโทษตามข้อที่ (3)  อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ซึ่งจะส่งรายงานพร้อมด้วยรางวัลที่ยึดคืนไปยังองค์กรสหพันธ์ต้นสังกัดของผู้เล่นนั้นภายใน  48  ชั่วโมง  และสหพันธ์จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินตามความเหมาะสมต่อไป(Penalty (3) is imposed by the Organising Committee which, within 48 hours, sends a report with the expenses and prizes retained to the Federation's Organisation which will decide their destination.)
                    ในทุกกรณี ประธานสหพันธ์ต้นสังกัดจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย(In all cases, the Chairman of the Committee for the Federation concerned will make the final decision.)
                   นักกีฬาทุกคนจะต้องแต่งกายที่สุภาพเหมาะสม ผู้เล่นที่ไม่ปฏิบัติตามกติกานี้จะถูกห้ามแข่งขันหลังจากที่ได้รับการตักเตือนจากกรรมการผู้ตัดสิน (Decent dress is demanded of every player. All players that do not observe these rules wil be disqualified from the competition after a warning from the Umpire.)
 
ข้อที่  39    หน้าที่ของกรรมการผู้ตัดสิน   (Article 39 - Duties of the Umpires)
                    กรรมการผู้ตัดสินถูกกำหนดให้เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามกติกา และระเบียบการแข่งขันอย่างเคร่งครัดและคงไว้ซึ่งอำนาจที่จะเพิกถอนสิทธิของผู้เล่น  หรือทีมที่ไม่เชื่อฟังในคำตัดสิน(The Umpires designated to control the competitions are charged to be on the watch for strict application of the rules of the game and the administration rules which complete them. They have the  authority to disqualify from the competition any player or any team who refuses to comply with their decision.)
                    หากผู้ชมที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ใด ๆ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่ราบรื่นภายในบริเวณการแข่งขัน  กรรมการผู้ตัดสินจะทำการรายงานต่อผู้บริหารสหพันธ์ของผู้นั้น  ซึ่งจะเป็นผู้จัดตั้งคณะกรรมการด้านวินัย  เพื่อพิจารณาลงโทษผู้นั้นต่อไป(The spectators with valid or suspended licences, who, by their behaviour, are the origin of incidents on the terrain of play, will be the  subject of an Umpire's report to the Federal executive. The latter will summon the guilty party or parties before a competent Disciplinary Committee who will decide on the penalties to apply.)
 
ข้อที่  40   องค์ประกอบและการตัดสินของกรรมการชี้ขาด  (Article 40 - Composition and decisions of the Jury)
                    หากมีกรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกติกานี้ ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้ตัดสินที่จะนำเสนอกรณี
นั้น ๆ ต่อคณะกรรมการชี้ขาดซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลอย่างน้อย  3  คน  แต่ไม่เกิน  5  คน  และการตัดสินของคณะกรรมการนี้ถือเป็นข้อยุติไม่มีการอุทธรณ์  และในกรณีที่มีมติไม่เป็นเอกฉันท์  ให้ประธานคณะกรรมการชี้ขาดเป็นผู้ลงมติชี้ขาดขั้นสุดท้าย(Any case not provided for in the rules is submitted to the Umpire who can refer it to the competition's Jury. This Jury comprises at least 3 people and at the most 5 people. The decisions taken by the Jury in applying this paragraph are without appeal. In a case of a split vote, the President of the Jury has the casting vote.)
กติกานี้ได้รับการลงมติรับรองในการประชุมของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP)
เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2008
ณ  กรุงดักการ์
 ประเทศเซเนกัล
Note :  The  present  rules  have  been  approved  by  the  International  Congress  of  the  Federation  International  de  Petanque  et  Jeu  Provencal 
  on 14th   November  2008 at Daker [Senegal]
แปลและเรียบเรียง โดย
ณรงค์  กิจอุดม 
กรรมการผู้ตัดสินสหพันธ์เปตองนานาชาติ [FIPJP]  1 กุมภาพันธ์ 2552

อ้างอิ้งและขอบคุณข้อมูลจาก
http://210.246.188.58/tuipetanque/index.php/2009-09-16-07-56-10

Tags : กติกาสากลของการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาเปตอง การเล่นเปตอง

view