www.pongpansport.com: ขายลูกเปตอง OBUT Free Stats
 สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลูกเป้า(JACK)

ลูกเป้า(JACK)
เป็นลูกทรงกลม ทําด้วยไม้หรือวัสดุสังเคราะห์ เส้นผ่าศูนย์กลาง25-35มิลลิเมตร
อาจมีสีต่างๆ ได้ แต่ต้องเป็นสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในขอบเขตของสนาม
 

view