www.pongpansport.com: ขายลูกเปตอง OBUT Free Stats
 สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การแข่งขั้นกีฬาเยาวชนแห่งชาติ(ไว้ศึกษา)


ระเบียบการแข่งขันเปตอง
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (พ.ศ. 2555)
ณ จังหวัดภูเก็ต
**************


1. สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นายกสมาคม ฯพณฯ พลอากาศเอก กาธน สินธวานนท์
เลขาธิการ นายชุริน ภัทรดิลก
รองเลขาธิการ/หัวหน้าสานักงาน เรืออากาศตรี ปรารภ ทองประเทศ
สถานที่ติดต่อ สานักงานสมาคมฯ เลขที่ 286 สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์/โทรสาร 02-319-7622, 08-1308-1661
E-Mail : Prarop_Petanque@hotmail.com


2. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ประธานคณะกรรมการฝ่ายเปตองจังหวัดเจ้าภาพ ประธานกรรมการ
ผู้แทนสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ รองประธานกรรมการ
รองเลขาธิการสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ กรรมการ
ผู้จัดการทีมของจังหวัดที่ผ่านการแข่งขันคัดเลือกฯ กรรมการ
บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพแต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ


3. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
3.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
3.2 ให้ใช้กติกาสากลการเล่นเปตองของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P.) ที่ได้รับการรับรอง
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551ณ กรุงดักกา ประเทศเซเนกัล


4. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
4.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 นักกีฬาเยาวชนชาย – หญิง ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จะต้องมี อายุไม่เกิน 20 ปี (เกิดตั้งแต่ 1มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป)สามารถลงทาการแข่งขันได้
4.3 นักกีฬาชาย – หญิง ที่เคยมีชื่อในบัญชีนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันฯ และหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
นักกีฬาเปตองทีมชาติไทย, ในการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งโลก, เปตองชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย,
เปตองกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์, เปตองกีฬาซีเกมส์ และเปตองนานาชาติ ทุกรายการ สามารถเข้าร่วม
การแข่งขันเปตองในกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้


5. ประเภทการแข่งขัน
~ 2 ~
5.1 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 9 ประเภท ชิง 9 เหรียญทอง ดังนี้.-
5.1.1 ประเภทเดี่ยวชาย (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
5.1.2 ประเภทเดี่ยวหญิง (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
5.1.3 ประเภทคู่ชาย (นักกีฬา 2 คน สารอง 1 คน รวมเป็น 3 คน)
(ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
5.1.4 ประเภทคู่หญิง (นักกีฬา 2 คน สารอง 1 คน รวมเป็น 3 คน)
(ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
5.1.5 ประเภทคู่ผสม (ใช้ลูกเปตองคนละ 3 ลูก)
5.1.6 ประเภททีมชาย (นักกีฬา 3 คน สารอง 1 คน รวมเป็น 4 คน)
(ใช้ลูกเปตองคนละ 2 ลูก)
5.1.7 ประเภททีมหญิง (นักกีฬา 3 คน สารอง 1 คน รวมเป็น 4 คน)
(ใช้ลูกเปตองคนละ 2 ลูก)
5.1.8 ประเภท SHOOTING ชาย (จากนักกีฬาประเภททีม และประเภทคู่)
5.1.9 ประเภท SHOOTING หญิง (จากนักกีฬาประเภททีม และประเภทคู่)


6. จานวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ของทีมตัวแทนจังหวัดทุกจังหวัด
ในแต่ละภาค (5 ภาค) ทั่วประเทศ ประกอบด้วย
6.1 นักกีฬาชาย จานวน 9 คน
- ผู้ฝึกสอน จานวน 2 คน
รวม 11 คน
6.2 นักกีฬาหญิง จานวน 9 คน
- ผู้ฝึกสอน จานวน 2 คน
รวม 11 คน
6.3 การส่งรายชื่อนักกีฬาชาย – หญิง ตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ให้ทุกจังหวัดส่งรายชื่อนักกีฬาตาม
ฐานข้อมูลที่ผ่านการคัดเลือกในระบบออนไลน์ ไปยังจังหวัดเจ้าภาพที่จัดการแข่งขัน ตามเวลาที่กาหนดไว้
โดยให้ลงทาการแข่งขันคัดเลือกตามประเภทที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้
ปรับเปลี่ยนประเภทการแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6.4 การเปลี่ยนตัวนักกีฬา (นักกีฬาสารอง) ลงทาการแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับภาค
(เฉพาะประเภทคู่ชาย – คู่หญิง, ทีมชาย – ทีมหญิง) ให้ทุกจังหวัดส่งรายชื่อนักกีฬา ดังนี้.-
- ประเภทคู่ชาย นักกีฬา 3 คน (สารอง 1 คน) - คู่หญิง นักกีฬา 3 คน (สารอง 1 คน)
- ประเภททีมชาย นักกีฬา 4 คน (สารอง 1 คน) - ทีมหญิง นักกีฬา 4 คน (สารอง 1 คน)
- หมายเหตุ ประเภท SHOOTING ชาย, ประเภท SHOOTING หญิง, ประเภทเดี่ยวชาย, ประเภทเดี่ยวหญิง
และประเภทคู่ผสม ไม่มีนักกีฬาสารอง
6.5 ให้ทาการเปลี่ยนตัวนักกีฬาสารอง ลงทาการแข่งขัน (ตามข้อ 6.4) ได้ โดยสลับเปลี่ยน – หมุนเวียน
~ 3 ~
นักกีฬาชาย – หญิง ลงทาการแข่งขันในประเภทคู่ชาย – คู่หญิง, ทีมชาย และทีมหญิงระหว่างเกมส์
การแข่งขันได้ตลอดเวลา (เปลี่ยนนักกีฬาสารองได้ 1 เกมส์ / 1 ครั้ง)


7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
7.1 ระดับภาค
7.1.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัด และผ่านการแข่งขันคัดเลือกในระดับภาค ตามที่การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ได้กาหนดไว้ ซึ่งจะได้เป็นทีมตัวแทนจังหวัดของภาคนั้น ๆ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ประจาปี 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต คือ.
- นักกีฬาชาย จานวน ภาคละ 18 คน
- นักกีฬาหญิง จานวน ภาคละ 18 คน
รวมภาคละ 36 คน
ประกอบด้วย
- ประเภทชาย
- SHOOTING นักกีฬาภาคละ 4 คน
(ใช้นักกีฬาจากประเภทคู่ชาย ทีมละ 1 คน และจากประเภททีมชาย ทีมละ 1 คน )
- เดี่ยวชาย นักกีฬาภาคละ 2 คน จานวน 2 คน
- คู่ชาย นักกีฬาภาคละ 2 คู่ จานวน 6 คน
- คู่ผสม นักกีฬาภาคละ 2 คู่ จานวน 2 คน
- ทีมชาย นักกีฬาภาคละ 2 ทีม จานวน 8 คน
รวมนักกีฬาชาย ภาคละ 18 คน
- ประเภทหญิง
- SHOOTING นักกีฬาภาคละ 4 คน
(ใช้นักกีฬาจากประเภทคู่หญิง ทีมละ 1 คน และจากประเภททีมหญิง ทีมละ 1 คน )
- เดี่ยวหญิง นักกีฬาภาคละ 2 คน จานวน 2 คน
- คู่หญิง นักกีฬาภาคละ 2 คู่ จานวน 6 คน
- คู่ผสม นักกีฬาภาคละ 2 คู่ จานวน 2 คน
- ทีมหญิง นักกีฬาภาคละ 2 ทีม จานวน 8 คน
รวมนักกีฬาหญิง ภาคละ 18 คน
7.2 การคัดเลือกนักกีฬา
7.2.1 กาหนดให้การแข่งขันเปตองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีทีมตัวแทนจังหวัดในแต่ละภาคจากทั่วประเทศ ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กาหนด ทุกประเภทการแข่งขันให้คัดเลือกไว้

ประเภทละ 2 ทีม คือ นักกีฬาชาย และนักกีฬาหญิง ดังนี้.
นักกีฬาชาย
- ประเภทเดี่ยวชาย รวม 5 ภาค ๆ ละ 2 คน (2 คน) นักกีฬา จานวน 10 คน
~ 4 ~
- ประเภทคู่ชาย รวม 5 ภาค ๆ ละ 2 คู่ (6 คน) นักกีฬา จานวน 30 คน
- ประเภทคู่ผสม รวม 5 ภาคๆ ละ 2 คู่ (2 คน) นักกีฬา จานวน 10 คน
- ประเภททีมชาย รวม 5 ภาค ๆ ละ 2 ทีม (8 คน) นักกีฬา จานวน 40 คน
- ประเภท SHOOTING - ให้ทีมตัวแทนจังหวัด ประเภทคู่ชาย ที่ผ่านการแข่งขัน
คัดเลือกระดับภาค เสนอชื่อนักกีฬา ทีมละ 1 คน เพื่อลงแข่งขัน ประเภท SHOOTING ชาย ณ จังหวัดภูเก็ต
- ให้ทีมตัวแทนจังหวัด ประเภททีมชาย ที่ผ่านการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค เสนอชื่อนักกีฬา ทีมละ 1 คน เพื่อลงแข่งขัน ประเภท SHOOTING ชาย ณ จังหวัดภูเก็ต
รวมนักกีฬาชาย 5 ภาค จานวน 90 คน


นักกีฬาหญิง
- ประเภทเดี่ยวหญิง รวม 5 ภาค ๆ ละ 2 คน (2 คน) นักกีฬา จานวน 10 คน
- ประเภทคู่หญิง รวม 5 ภาค ๆ ละ 2 คู่ (6 คน) นักกีฬา จานวน 30 คน
- ประเภทคู่ผสม รวม 5 ภาคๆ ละ 2 คู่ (2 คน) นักกีฬา จานวน 10 คน
- ประเภททีมหญิง รวม 5 ภาค ๆ ละ 2 ทีม (8 คน) นักกีฬา จานวน 40 คน
- ประเภท SHOOTING - ให้ทีมตัวแทนจังหวัด ประเภทคู่หญิง ที่ผ่านการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค เสนอชื่อนักกีฬา ทีมละ 1 คน เพื่อลงแข่งขัน ประเภท SHOOTING หญิง ณ จังหวัดภูเก็ต
- ให้ทีมตัวแทนจังหวัด ประเภททีมหญิง ที่ผ่านการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค เสนอชื่อนักกีฬา ทีมละ 1 คน เพื่อลงแข่งขัน ประเภท SHOOTING หญิง ณ จังหวัดภูเก็ต
รวมนักกีฬาหญิง 5 ภาค จานวน 90 คน
7.2.2 ให้แต่ละจังหวัดที่ผ่านการแข่งขันคัดเลือก ระดับภาค ตามข้อ 7.1 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ตามจานวน ในแต่ละประเภท คือ นักกีฬาชาย หรือนักกีฬาหญิง 1 คน ส่งรายชื่อลงทาการแข่งขันได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ยกเว้น ประเภท SHOOTING ชาย-หญิง
7.2.3 ประเภท SHOOTING ชาย – หญิง นักกีฬาที่ลงแข่งขันในประเภท SHOOTING แล้ว
สามารถลงแข่งขันเฉพาะในประเภทคู่ชาย, ทีมชาย และประเภทคู่หญิง, ทีมหญิง ได้อีก 1 ประเภท ตัวอย่าง
(1) จังหวัดใดส่งรายชื่อนักกีฬาลงแข่งขันประเภทเดี่ยว ชาย – เดี่ยวหญิง แล้วจะหมด
สิทธิ์ลงแข่งขันประเภทคู่ชาย - คู่หญิง, คู่ผสม, ทีมชาย - ทีมหญิง และ SHOOTING ชาย - หญิง
(2) จังหวัดใดส่งรายชื่อนักกีฬาลงแข่งขันประเภทคู่ชาย – คู่หญิง แล้วจะหมดสิทธิ์ลง
แข่งขันประเภทเดี่ยวชาย – เดี่ยวหญิง, ทีมชาย – ทีมหญิง และคู่ผสม ยกเว้น ประเภท SHOOTING
ชาย -หญิง สามารถเสนอชื่อนักกีฬาจากประเภทคู่ชาย – คู่หญิง ทีมละ 1 คน ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันของสมาคมฯ ในวันที่ทีมตัวแทนจังหวัดนั้น ๆ ผ่านการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค
~ 5 ~
ณ จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันคัดเลือกฯ เพื่อไปทาการแข่งขัน ในประเภท SHOOTING ชาย – หญิง ณ จังหวัดภูเก็ต (เสนอชื่อนักกีฬา SHOOTING แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
(3) จังหวัดใดส่งรายชื่อนักกีฬาลงแข่งขันประเภททีมชาย – ทีมหญิง แล้วจะหมดสิทธิ์ลง
แข่งขันประเภทเดี่ยวชาย - เดี่ยวหญิง, คู่ชาย - คู่หญิง และคู่ผสม ยกเว้น ประเภท SHOOTING ชาย -หญิง สามารถเสนอชื่อนักกีฬาจากประเภททีมชาย - ทีมหญิง ทีมละ 1 คน ต่อคณะ กรรมการจัดการแข่งขันของสมาคมฯ ในวันที่ทีมตัวแทนจังหวัดนั้น ๆ ผ่านการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค ณ จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันคัดเลือกฯ เพื่อไปทาการแข่งขัน ในประเภท SHOOTING ชาย – หญิง ณ จังหวัดภูเก็ต (เสนอชื่อนักกีฬา SHOOTING แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
7.2.4 จานวนนักกีฬาที่ลงแข่งขันประเภทคู่ชาย และคู่หญิง จะลงทาการแข่งขันในสนามแข่งขันได้
2 คน เท่านั้น
7.2.5 จานวนนักกีฬาที่ลงแข่งขันประเภททีมชาย และทีมหญิง จะลงทาการแข่งขันในสนามแข่งขันได้ 3 คน เท่านั้น
7.3 จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการแข่งขันคัดเลือกเข้าไปแข่งขันเปตองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ จังหวัดภูเก็ต ดังนี้.-
- นักกีฬาชาย รวม 5 ภาค ๆ ละ 18 คน จานวน 90 คน
- นักกีฬาหญิง รวม 5 ภาค ๆ ละ 18 คน จานวน 90 คน
- ผู้ฝึกสอน (ชาย) รวม 5 ภาค ๆ ละ 4 คน จานวน 20 คน
- ผู้ฝึกสอน (หญิง) รวม 5 ภาค ๆ ละ 4 คน จานวน 20 คน
รวมนักกีฬาและผู้ฝึกสอน จานวน 220 คน


8. วิธีการจัดการแข่งขัน (ระดับชาติ)
8.1 ประเภท SHOOTING
8.1.1 นักกีฬาชาย รวม 20 จังหวัด นักกีฬา จานวน 20 คน
นักกีฬาหญิง รวม 20 จังหวัด นักกีฬา จานวน 20 คน
รอบแรก นักกีฬา 20 คน จะใช้วิธีจัดการแข่งขันแบบเก็บคะแนนทุกคน โดยจะคัดนักกีฬาคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - อันดับที่ 4 (กลุ่ม 1) จานวน 4 คน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ (รอบ 8 คน) อันดับที่ 17 - อันดับที่ 20 ตกรอบ
รอบที่สอง นักกีฬา 12 คน (อันดับที่ 5 - อันดับที่ 16) จะใช้วิธีจัดการแข่งขันแบบเก็บ
คะแนนทุกคน โดยจะคัดนักกีฬาที่มีคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - อันดับที่ 4 (กลุ่ม 2) จานวน 4 คน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ (8 คน) อันดับที่ 5 - อันดับที่ 12 ตกรอบ
รอบก่อนรองชนะเลิศ
- (คู่ที่ 1)นักกีฬาคะแนนอันดับที่ 1 (กลุ่ม 1) แข่งขันกับ นักกีฬาคะแนน อันดับที่ 4
~ 6 ~
(กลุ่ม 2)
- (คู่ที่ 2) นักกีฬาคะแนนอันดับที่ 2 (กลุ่ม 1) แข่งขันกับ นักกีฬาคะแนน อันดับที่ 3 (กลุ่ม 2)
- (คู่ที่ 3) นักกีฬาคะแนนอันดับที่ 3 (กลุ่ม 1) แข่งขันกับ นักกีฬาคะแนน อันดับที่ 2 (กลุ่ม 2)
- (คู่ที่ 4) นักกีฬาคะแนนอันดับที่ 4 (กลุ่ม 1) แข่งขันกับ นักกีฬาคะแนน อันดับที่ 1 (กลุ่ม 2)
นักกีฬาที่ชนะ เข้าไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ (รอบ 4 คนสุดท้าย)


รอบรองชนะเลิศ
1. นักกีฬาที่ชนะ (คู่ที่ 1) แข่งขันกับ นักกีฬาที่ชนะ (คู่ที่ 4)
2. นักกีฬาที่ชนะ (คู่ที่ 2) แข่งขันกับ นักกีฬาที่ชนะ (คู่ที่ 3)
นักกีฬาที่ชนะ เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ (FINAL)
นักกีฬาที่แพ้ ได้ครองเหรียญทองแดง ทั้ง 2 คน
หลักเกณฑ์การจัดอันดับการแข่งขันเปตอง - ประเภท Shooting ของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP)


การแข่งขันเปตองประเภท Shooting ในกรณีมีคะแนนเท่ากัน ไม่สามารถจัดอันดับได้ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. กรณีคะแนนเท่ากันในรอบเก็บคะแนน โดยมีจานวนนักกีฬาครบตามจานวนที่ต้องการในรอบต่อไป ให้ถือปฏิบัติดังนี้
1.1 ให้ดูคะแนนที่ทาได้แต่ละครั้ง โดยเริ่มจากที่ทาได้ 5 คะแนน นักกีฬาคนใดทาได้ 5 คะแนนมากครั้งกว่า ได้อันดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากัน
1.2 ให้ดูคะแนนที่ทาได้แต่ละครั้ง โดยดูจากคะแนน 3 คะแนน นักกีฬาคนใดทาได้ 3 คะแนนมากครั้งกว่า ได้อันดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากัน
1.3 ให้ดูคะแนนรวมของแต่ละสถานี โดยเลือกคะแนนรวมที่มากที่สุดมา 1 สถานี จาก 5 สถานี นักกีฬาคนใดมีคะแนนมากกว่า ได้อันดับที่ดีกว่า
2. กรณีคะแนนเท่ากันในรอบเก็บคะแนน โดยมีจานวนนักกีฬาเกินจานวนที่ต้องการในรอบต่อไป ให้ถือปฏิบัติดังนี้
2.1 กรณีจะมีการแข่งขันในรอบคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง การจัดอันดับให้ถือปฎิบัติตามข้อ 1.1 – 1.3 เพราะผู้ที่ตกรอบยังมีโอกาสแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง
2.2 กรณีที่ไม่มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกใหม่ หรือ กรณีคะแนนเท่ากันในรอบคัดเลือกให้นานักกีฬาที่มีคะแนนเท่ากัน มาทาการแข่งขันใหม่ทุกสถานี ที่ระยะ 7 เมตร (ระยะเดียว) นักกีฬาคนใด
~ 7 ~
ทาคะแนนรวมได้มากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า ถ้ายังเท่ากันให้แข่งขันที่ระยะ 7 เมตร ทุกสถานีอีกครั้ง จนกว่าจะได้ผู้ที่มีคะแนน มากกว่า
3. กรณีคะแนนเท่ากันในรอบแพ้คัดออก ให้ถือปฎิบัติตามข้อ 2.2
4. กรณีจะทาการแข่งขันเก็บคะแนนในรอบคัดเลือกใหม่ โดยกาหนดจานวนนักกีฬาไว้ แต่มีนักกีฬาในลาดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันหลายคน ให้นามาแข่งขันด้วยทุกคน
5. กรณีจัดอันดับสาหรับนักกีฬาที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบ ให้ถือปฎิบัติตามข้อ 1.1 – 1.3
8.2 ประเภทเดี่ยวชาย, เดี่ยวหญิง, คู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม, ทีมชาย และทีมหญิง
จะใช้วิธีการแข่งขันแบบพบกันหมดทุกทีม (จังหวัด) จะคัดทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 – 4 เข้าไปแข่งขัน ในรอบรองชนะเลิศ (4 ทีมสุดท้าย)
หลักเกณฑ์การจัดอันดับการแข่งขันเปตองแบบพบกันหมดทุกทีมของสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP)
การแข่งขันเปตองในรูปแบบพบกันหมด ทีมใดชนะในแต่ละครั้ง จะได้คะแนนรวม (Points) 1 คะแนน ทีมแพ้ไม่ได้คะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันครบทุกครั้ง ทีมใดมีคะแนนรวมมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า ลดหลั่นลงไปตามลาดับคะแนน แต่ถ้ากรณีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ดาเนินการตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ให้ดูผลการแข่งขันของคู่กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน (Internal points) โดยทีมใดที่ชนะทีมคู่กรณีในแต่ละครั้งได้ 1 คะแนน ทีมใดแพ้ทีมคู่กรณีในแต่ละครั้ง ไม่ได้คะแนน ทีมใดมีคะแนนมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า ลดหลั่นลงไปตามลาดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน
2. ให้ดูผลคะแนนการแข่งขันที่พบกันของคู่กรณี (Internal score) โดยนาคะแนนการแข่งขันที่พบกันของคู่กรณี คะแนนได้ทั้งหมดตั้ง ลบด้วยคะแนนเสีย ทีมใดมีคะแนนมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า ลดหลั่นลงไปตามลาดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน
3. ให้ดูผลคะแนนการแข่งขันที่พบกับทุกทีม โดยนาคะแนนได้ทั้งหมดตั้ง ลบด้วยคะแนนเสียทั้งหมด ทีมใดมีคะแนนมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า ลดหลั่นลงไปตามลาดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน
4. ให้ดูเฉพาะคะแนนบวกทั้งหมดที่ได้จากการแข่งขัน (Positive score) โดยนาผลคะแนนเฉพาะเกมส์ที่ชนะทีมต่างๆ (เกมส์ที่แพ้ไม่นามาคิด) นาคะแนนได้ทั้งหมดตั้ง ลบด้วยคะแนนเสียทั้งหมด ทีมใดมีคะแนนบวกมากกว่า จะได้อันดับที่ดีกว่า ลดหลั่นลงไปตามลาดับคะแนน ถ้ายังเท่ากัน
5. ให้แข่งขันกัน 1 เที่ยว (One end decider) ทีมใดได้คะแนน จะได้อันดับที่ดีกว่า


รอบรองชนะเลิศ
ประเภทเดี่ยวชาย ,เดี่ยวหญิง ,คู่ชาย ,คู่หญิง ,คู่ผสม ,ทีมชาย และทีมหญิง
~ 8 ~
- คู่ที่ 1 ทีมที่มีคะแนน อันดับที่ 1 แข่งขันกับทีมที่มีคะแนน อันดับที่ 4
- คู่ที่ 2 ทีมที่มีคะแนน อันดับที่ 2 แข่งขันกับทีมที่มีคะแนน อันดับที่ 3
- ทีมชนะ เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ (Final)
- ทีมแพ้ ได้รับเหรียญทองแดงทั้ง 2 ทีม
รอบชิงชนะเลิศ (Final)
ประเภทเดี่ยวชาย, เดี่ยวหญิง, คู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม, ทีมชาย และทีมหญิง
- ทีมชนะ ได้รับเหรียญทอง
- ทีมแพ้ ได้รับเหรียญเงิน
9. คะแนนการแข่งขัน
- การแข่งขันรอบที่ 1 จนถึง รอบชิงชนะเลิศ ใช้ 13 คะแนน
10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
- ทีม หรือนักกีฬาจังหวัดใด ไม่สามารถลงทาการแข่งขันได้ ภายใน 15 นาที นับตั้งแต่สัญญาณเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน ทีมหรือนักกีฬาจังหวัดนั้นจะเสียคะแนนให้จังหวัดคู่แข่งขัน 1 คะแนน และทุก ๆ 5 นาที อีก 1 คะแนน ถ้าครบ 1 ชั่วโมง ยังลงสนามแข่งขันไม่ได้ให้ปรับเป็นแพ้ในเกมส์นั้น (เกมส์ต่อไปถ้าพร้อมลงทาการแข่งขัน ก็ให้ลงทาการแข่งขันได้)
11. การแต่งกายของนักกีฬาแต่ละจังหวัด
11.1 นักกีฬาตัวแทนจังหวัดที่ผ่านการคัดเลือก ตามข้อ 7 ต้องแต่งกายชุดนักกีฬาลงทาการแข่งขันให้สุภาพเรียบร้อยเป็นทีมเดียวกัน โดยสวมกางเกงขายาว หรือกางเกงสามส่วน (ห้ามสวมกางเกงยีนส์และหรือทรงยีนส์ ลงทาการแข่งขัน) รองเท้ากีฬาหุ้มส้นและถุงเท้า สวมเสื้อแขนสั้น หรือเสื้อแขนยาวทับในกางเกง (ห้ามสวมรองเท้าแตะ หรือรองเท้ารัดส้นลงทาการแข่งขัน)
11.2 เสื้อแข่งขันของนักกีฬาทีมจังหวัดทุกจังหวัดที่ลงทาการแข่งขันในรอบคัดเลือก ระดับภาคและรอบสุดท้ายระดับแห่งชาติ จะต้องพิมพ์ชื่อจังหวัดเป็นภาษาไทยอยู่ด้านหลังเสื้อ
11.3 ชุดแต่งกายของนักกีฬา จะมีเครื่องหมายการค้า คาโฆษณา หรือสัญญลักษณ์ อันเป็นการโฆษณาที่มิใช่ชื่อจังหวัดเป็นที่ประจักษ์ไม่เกิน 2x3 นิ้ว นักกีฬาที่แต่งกายผิดระเบียบ ผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีสิทธิ์สั่งให้เปลี่ยนให้ถูกต้อง
12. อุปกรณ์การแข่งขัน
~ 9 ~
- ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมลูกเปตอง ลูกเป้า และเทปวัดระยะมาเอง ลูกเปตองจะต้องเป็นลูกเปตอง ซึ่งถูกผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองแล้ว (จากสหพันธ์เปตองนานาชาติ F.I.P.J.P., จากสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย) ให้การรับรองสาหรับใช้ในการแข่งขันในประเทศได้ และต้องมีลักษณะ ดังนี้.-
12.1 เป็นโลหะ
12.2 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ระหว่าง 7.05 - 8.00 ซม.
12.3 มีน้าหนักระหว่าง 650 - 800 กรัม และต้องมีเครื่องหมายของโรงงานผู้ผลิต ตัวเลขแสดงน้าหนักปรากฎอยู่บนลูกอย่างชัดเจน
12.4 เป็นลูกที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ (F.I.P.J.P.) ,จากสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ หรือจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพเดิม ไม่ว่าจะใช้ตะกั่วบัดกรี หรือนาเอาดิน ทราย มาติดเพิ่มหรือใส่ไปในลูกเปตอง ในลักษณะที่มีเจตนาส่อไปในทางทุจริต แต่อย่างไรก็ตามชื่อของผู้เล่น (เจ้าของลูกเปตอง) ชื่อย่อ, สัญลักษณ์ หรือคุณสมบัติของผู้ผลิต สามารถสลักบนลูกเปตองได้
13. มารยาทของนักกีฬา
13.1 ตลอดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาที่ดี และ
ต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทุกประการ
13.2 ห้ามกระทาการใด ๆ อันเป็นการยั่วยุ หรือทาลายสมาธิของคู่แข่งขัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ
13.3 ห้ามแสดงกริยาวาจาไม่สุภาพต่อกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน หรือผู้ชม ถ้ามีข้อสงสัยหรือคัดค้านประการใด ให้ทาหนังสือประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอที่กรรมการผู้ตัดสิน
13.4 การตัดสิน – ชี้ขาด ของคณะกรรมการจากสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
14. การประท้วง
- กรณีที่มีการประท้วง ว่าด้วยคุณสมบัติของนักกีฬา และเทคนิคการกีฬา ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้ประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาด จากสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ ในระหว่างการแข่งขันที่มีเหตุเกิดขึ้นข้อวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
อนึ่ง เรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา สามารถดาเนินการขอตรวจสอบหลักฐานได้ทันที โดยไม่จาเป็นต้องมีคู่กรณี ในการยื่นประท้วง และผลการพิจารณาหรือการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ถือเป็นที่สุด
15. รางวัลการแข่งขัน
~ 10 ~
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ดังนี้.-
รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร
รางวัลนักกีฬา ดีเด่น ชาย – หญิง พร้อมใบประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
รางวัลผู้ฝึกสอน ดีเด่น ชาย – หญิง พร้อมใบประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
16. กาหนดการแข่งขัน
- ระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2555
- เริ่มแข่งขันเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
กาหนดการ
~ 11 ~
การแข่งขันเปตองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์”
ระหว่างวันที่ 18 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2555
ณ จังหวัดภูเก็ต
******************


สถานที่แข่งขัน สนามเปตอง
- วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2555 เริ่มแข่งขัน เวลา 08.00 น. รอบแรก (แข่งขันครั้งที่ 1 - 6)
- ประเภทชายเดี่ยว
- ประเภทหญิงเดี่ยว
- วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2555 เริ่มแข่งขัน เวลา 08.00 น. รอบแรก (แข่งขันครั้งที่ 7 - 9)
รอบรองชนะเลิศ – รอบชิงชนะเลิศ - ประเภทชายเดี่ยว
(ชิง 2 เหรียญทอง) - ประเภทหญิงเดี่ยว
- วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2555 เริ่มแข่งขัน เวลา 08.00 น. รอบแรก (แข่งขันครั้งที่ 1 - 6)
- ประเภทชายคู่
- ประเภทหญิงคู่
- ประเภทคู่ผสม
- วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2555 เริ่มแข่งขัน เวลา 08.00 น. รอบแรก (แข่งขันครั้งที่ 7 - 9)
รอบรองชนะเลิศ – รอบชิงชนะเลิศ - ประเภทชายคู่
(ชิง 3 เหรียญทอง) - ประเภทหญิงคู่
- ประเภทคู่ผสม
- วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2555 เริ่มแข่งขัน เวลา 08.00 น. รอบแรก - รอบชิงชนะเลิศ
(ชิง 2 เหรียญทอง) - ประเภท SHOOTING ชาย
- ประเภท SHOOTING หญิง
- วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2555 เริ่มแข่งขัน เวลา 08.00 น. รอบแรก (แข่งขันครั้งที่ 1 - 6)
- ประเภททีมชาย
- ประเภททีมหญิง
- วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2555 เริ่มแข่งขัน เวลา 08.00 น. รอบแรก (แข่งขันครั้งที่ 7 - 9)
รอบรองชนะเลิศ – รอบชิงชนะเลิศ - ประเภททีมชาย
(ชิง 2 เหรียญทอง) - ประเภททีมหญิง
*************************


ลงไว้เพื่อให้นักกีฬาเปตองศึกษาข้อมุลเป็นความรู้ เพื่อเตรียมตัวในครั้งต่อๆไป

view