www.pongpansport.com: ขายลูกเปตอง OBUT Free Stats
 สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สมเด็จย่ากับกีฬาเปตอง


สมเด็จย่ากับกีฬาเปตอง
    

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุยืนนานถึง 94 พรรษา ตลอดเวลาที่ทรงพระชนมชีพ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ช่วงที่มีพระชนมายุสูง ราษฎรไม่เคยได้ยินว่า พระองค์ทรงมีพระอาการประชวร แบบที่คนชราโดยทั่วไปเป็นแต่อย่างใด ในหนังสือชื่อ” 90 พรรษาแม่ฟ้าหลวง” ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี 2533 ได้กล่าวถึงพระองค์ว่า
     “ ปัจจุบันนี้ อายุขัยของประชาชนชาวไทยนั้นเพียง 61 ปีเศษในชาย และ 66 ปีในหญิง (ทั่วโลกอายุขัยของหญิงจะสูงกว่าชายประมาณ 4-8 ปี) สมเด็จฯพระบรมราชชนนีมีพระชนมายุเกินกว่าถัวเฉลี่ยของหญิงไทยถึง 24 ปี นับว่าน้อยคนนักที่จะมีอายุเกินอายุขัยเฉลี่ยมากถึงเพียงนี้ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือพระองค์ปราศจากโรคพยาธิเบียดเบียน เสด็จฯไปไหนมาไหนได้อย่างปกติ”
     เป็นที่น่าสังเกตว่า สมเด็จฯทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอย่างหนักตลอดพระชนมายุ ด้วยทรง “สงสารประชาชน “ โดยพระองค์มักเสด็จฯเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และเคยรับสั่งว่า “แม้นว่าการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และอยู่ห่างไกลนี้จะน้อยนิดเสมือนโยน ก้อนดินลงไปในท้องทะเล ก็ยังดี”
     ภาพที่ประชาชนโดยทั่วไปได้เห็นผ่านจอโทรทัศน์ หรือภาพข่าวในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ คือภาพสมเด็จฯพระบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินทักทายราษฎรหรือประทับพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ทั้งที่พระวรกายบอบบาง และพระชนมายุสูงมาก แต่พระพักตร์ก็ยังมีรอยแย้มสรวลตลอดเวลา
     พระองค์ทรงทำได้อย่างไรในพระชนมายุขนาดนั้น ความจริงข้อนี้มีอยู่ว่า สมเด็จฯพระบรมราชชนนี โปรดกีฬาหลายชนิด แต่ทรงเล่นกีฬาตามระยะเวลาพระชนมายุ เช่น เคยทรงเล่นแบดมินตัน ทรงม้า สกี และระยะหลังทรงเปตองอย่างเดียวนายแพทย์เฉก ธนะสิริ ผู้เขียนเฉลิมพระเกียรติในหนังสือดังกล่าว แสดงทัศนะว่า
     “ถ้าจะพิจารณาถึงการทรงออกพระกำลังของสมเด็จฯนั้น เรียกได้ว่าทรงออกพระกำลังทั้งอนาโรบิค คือการทรงแบดมินตัน และแอโรบิค คือ การทรงม้าและทรงสกี ทรงพระดำเนินเวลาเสร็จฯออกท้องที่เยี่ยมราษฎร หรือเสด็จพระราชดำเนินท่องเที่ยวภูมิประเทศป่าเขา ส่วนเปตองกับการบริหารนั้นได้ช่วยในการเคลื่อนไหวเหวี่ยงพาหุ พระกร ข้อพระกร กับการทรงลุกยืน ลุกนั่งเป็นการเคลื่อนไหวข้อพระชานุ บั้นพระองค์และข้อพระบาทเหมาะสำหรับพระองค์ผู้สูงพระชนมายุเป็นอย่างดี ”
     ในหนังสือเล่มเดียวกันนี้ได้กล่าวถึงการทรงกีฬาเปตองของพระองค์ว่า “การทรงเปตองนั้น พระองค์
ได้ ทรงริเริ่มเผยแพร่อย่างกว้างขวางในประเทศไทย เพราะเห็นว่าเป็นกีฬาที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังได้ประทานข้อสังเกตว่า นอกจากพระองค์ท่านทรงเปตองเป็นการออกพระกำลังกายแล้ว ยังโปรดฯให้ข้าราชบริพารและประชาชนได้มาร่วมเล่นอย่างไม่ถือพระองค์กับมีพระ ราชประสงค์ที่จะให้เกิดความสามัคคี โดยใช้กีฬาเปตองที่พระองค์ทรงถนัดและท
 รงเป็นจุดศูนย์กลางเชื่ อมความสามัคคี ซึ่งนับว่าได้ผลดีอย่างยิ่ง ไม่ว่าพระองค์จะทรงทำกิจการใดๆ ก็ทรงใช้วิธีการให้เกิดผลดีและมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมเป็นส่วนรวม เสมอ”
     แต่ข้อมูลเช่นนี้แม้จะมีการบันทึกไว้ แต่ก็รู้กันแต่เฉพาะคนกลุ่มหนึ่งที่อ่านเท่านั้น คนส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียด หรืออาจทราบแต่เพียงเลาๆ ในวาระ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงควรแก่วาระแห่งการบันทึกถึงอีกครั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็น การแสดงความจงรักภักดีแด่ทั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงอยากให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องกีฬาเปตองกับสมเด็จฯออกไปอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุผลส่วนตัว 2 ประการคือ
     “หนึ่ง ความจงรักภักดีในพระองค์ท่าน กับสองเพื่อส่งเสริมสิ่งที่ทรงทำไว้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วน รวมตามพระราชปณิธาน เพราะสิ่งที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัตินั้นทรงมีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เสมอ” ผู้ที่ท่านองคมนตรีเชิญให้มาร่วมให้ข้อมูลด้วยในวันนั้นก็คือ พลตรี สำเริง ไชยยงค์ นายทหารผู้เคยรับใช้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อย่างใกล้ชิด และ คุณยงยุทธ บุณยะประภัศร อุปนายกสมาคมสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย

Tags : สมเด็จย่ากับกีฬาเปตอง กีฬาเปตอง การเล่นเปตอง

view